Fehérlófia. Ukkó. Boldogasszony.

Holdnővér-irányzat 8-28 éveseknek

Vissza. Sok egyszerű ismétlés, rövidebb részek, javított részletek és érdekes újdonságok a magyar tengrihitről. Javított szöveg. Eredeti szöveg. Hosszú angol szöveg.

Első fejezet

A világot Az Istennek/Yotengritnek nevezett főisten teremté az őstenger iszapjából, és négy cethal hátára fekteté. Az égi, földi és alsó világot összekötő napos-holdas világfa lombja tartja hét ég boltozatait, és gyökerei a hét alsó világon át a tengerig érnek. Az égben élnek az istenek, a középső világban mi, az alsóban a halott elődök és születendő gyermekek lelkei és a tündérek meg a lidércek. Ez őshitünk gyakori elképzelése a világűrt nem ismerő történelmi időkből.

Az ábrán látható kígyógyökerű, alsó ága isteni kéz, gyümölcse emlő, mint a tejjel tápláló. Az ágak is többnyire zöldek. A felső ágak az alsókkal együtt a szerelmi dualizmus kettőskeresztjének elváltoztatását hozzák össze. A pogány kettőskereszt jelentés: egység, egész, minden, mindenség. A tetejetlen fa a világfa, tetejének látomásos ábrázolása úgy ismert törött ág. A tetejetlenség a végtelenség jelképe. A világfa odva az alvilág kapuja, tetején madár ül, abból hajt az életfa.Az életfa anyaisteni és leányisteni minőség. Az ábrán az odú a hold, a madár a nap. Más világfa-ábrázolás is létezik, többféle.

1. táblázat: az istenek.


Éganyácska.

Éganyácska, mint Jotengrit, az Őstenger.

Ukkó, a Földanya.

Gönüz, az Égatya.

Vízángy.

Tűzbáty.

Holdnővér..

Szélsűv.

Csillaghúg.

Napfivér.

Ünana, a Boldogasszony.

Fehérlófia, magyarok istene.

Sűv=sógor, ángy=sógornő.

Fehérlófia felesége Vénusz-Boldogasszony, a Csodaszarvas-totem. Fehérlófia egy Naptáltos-totem. A Nap állata a bika, a Holdé a ló, a Vénuszé a Szarvas. Ázsiai őseink szerint tényleg csillagállat a szarvas, de európai őseink szerint Napállat. A Napkirálylánynak, a népmesei legkisebb királylánynak állata. A mesében még Nap, Hold és Csillag a három istenlány, a természeti jelenségek személyazonossága a vallási életben változott többször. De maradt a lényeg. A legkisebb istenlány földi férje Fehérlófia, akinek égi felesége a legkisebb istenlány.

Második fejezet

Most tekintsük át az isteni rend elleni lázadókat.

Alvilági főgonoszok:

Fiaik a sárkányok/szörnyek, akik elrabolják az égitesteket vagy őket hordozó királylányokat.

Nemtelen főgonosz:

Monyók és Udag a rossz bikák szellemi megjelenései. A bika az alvilághoz és az esőhöz társított állat a képzeletben. Harmadik jelképe vagy Hold, vagy Nap. A bika viselkedésének kevésbé kedvelt mozzanata a nemtelen lelkűség: ha valakiben nem ismeri fel a felebarátot, imádottat, akárki más jót, mert nem tiszteli a szeretetet. Legalább két jó teremtmény szereti egymást. Ketten vannak, mint férfi-isten és nő-isten, akik együtt teremték a világot. Nő és férfi: két nem, legalább két egyed. Két akármilyen teremtmény ezért nemes lelkű. De ha csak egy jó teremtmény lenne a világon, ő lenne az egyetlen nemes lelkű teremtmény. A lélek bukása, ha jót akar ugyan, de mégis olyan bután és dühösen vagy felelőtlenül, hogy nem tiszteli az igazán kedves vagy igazán felelős szeretetet.

Politikai nemesség: szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavának őszinte és pártatlan betartása. A pártatlanság nemesség, a pártosság nemesség. Az egyenlőség pártossága uszítás a szabadság és testvériség ellen, hogy az egyenlőség hangoztatói észrevétlenül elsorvasszák az egyenlőséget a marakodó nép feje fölött. Minden pártosságnak ez a másik két jelszó ellen. És akkor még az egy jelszó alatti megosztottságról: vádolják egymást, hogy hazug a jelszavuk. Ami egyébként sokszor.

De még egy fontos dologról szóljak: ha külföldi gazdag emberek irányítják a megosztást, akkor ilyen helyzet is előállhat: kiábrándulsz egyenlőség-pártosságból, leszel testvériség-pártos és szabadság-utáló. Ezt a téged átváltoztató tervet itthon ingerlő szemteenek és a szabadságot szabadosságnak vélő vagy mondó mogorvák hajtják végre. (És még valami: nem minden gazdag zsidó, és nem zsidó gazdag. És egyes gazdagokról írott leleplezések közé keverednek álleleplezések, amelyek fele minden bajt minden zsidóra ken rá. Ez is megosztás, ez is a nemtelen léleknek, nemtelen lelkű lázadó isteneknek és embereknek műve.)

Még röviden szólok a három pártosságról a maguk javaikkal és ellentmondásaikkal.


Harmadik fejezet

Ez a fejezet Petőfi Sándor A magyarok istene című versét tartalmazza.

Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.

Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvízen által a nap képe,
Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt.

Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utósó habok eltemessenek?

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gunyos játékot gyermekeivel!

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő.

Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!

Pest, 1848. április

Negyedik fejezet

Az isten-sátán-fehérlófia hármas után térjünk rá a szerelem-élet-ünnep hármasára. E fejezetben a szerelemről esik szó.

Udvarolni szép szóval kell.
Meg  kell vizsgálni a szép szót, bátorságot, könyörületességet.
Piszkos legény és buzgón templomozó legény kerülendő. Gyanús a sok templomozás, vétket vagy gyöngeséget rejt.
Szórakozásra csábítót is kerülnöd kell.
A feléd irányuló szerelmet mások előtt meg nem vallót felejtsd el.
Lányok akkor kerülendők, ha nem gyöngédek, ha idétlenek, ha gyagyás a családjuk, anyjuk.
Tiszteld a lányt, ne hülyéskedj!
Mutatkozz be családjának.

Ötödik fejezet


A gyereket vére, szülei s a tágabb környezeti élmény neveli.

A gyerek nem tulajdon, ő utód.
A szülő nem tulajdon, ő előd.
A szerető nem tulajdon, ő társ.
A szolga nem tulajdon, ő segítség.

Ahol szolgaság van a családban,
szolgaság van a törzsekben.
Ahol szolgaság van a törzsekben,
elnyomva görnyednek népek.

A szolga munkája jó esetben nem szolgaság, hanem szolgálat csupán.

Hatodik fejezet

A karácsony a téli napforduló ünnepe. A nappalok eddig rövidültek, aztán ismét hosszabbodnak. A gyerekek már a középkorban is kaptak ajándékot karácsonyra, de az akkor még csak apró játék és csemege volt, nem nagy.
Farsang a téltemetés ünnepe.
Húsvét a  a természet éledésének és a szerelemnek az ünnepe.
Majális az életfa ünnepe. Mivel az életfa tud vért is inni, ezért a boszorkányok ezt az ünnepet emberáldozó ünneppé ették maguk számára, és örülnek, hogy egy munkáslázadás legvéresebb leverése is ekkor történt. Ezért a majális a munkások kárpótlásáért a munkások kiemelt ünnepe a későbbiekben, és a levertek emlékére.
Szent Iván éjszakája a nyári napforduló ünnepe, ilyenkor volt a tűzugrás.
Halottak napja környékén tudnak legkönnyebben a szellemek a mi világunkba, ősök, barátok, ellenségek egyaránt.
A pünkösd magyar vonatkozása a fehér ló fiának emléke volt.
A Mária ünnepek közül kettőnek magyar eredete van. Ezek pedig a termékenységet ünneplő Gyümölcsoltó Boldogasszony és a földi termés betakarítását ünneplő Sarlós Boldogasszony.

Az ünnepek a különbözőtörténelmi korszakokban mindig változtak. A változások mai mozgatórugója nem az életfilozófia és ősi hiedelmek, hanem pénz. És a pénz alakítja a mai hiedelmek több, mint a felét is. Mai ünnepeink másik vesztesége, hogy az előadások nézői sokszor az előadások résztvevőivé válni. De az itt felsorolt ünnepek nagy része még ma is élvezhető, és él még a régebbi korokban tartott ünnepek vallási és világi jelentéseinek emléke.


24. ábra: plakátsablon.

Hetedik fejezet

Mindent szabad,
ami nem árt másnak.
Ne árts, ne bánts!
Istápolj, segíts!

A vétkek forrásai a:

 1. gyávaság,
 2. fösvénység,
 3. haszonlesés,
 4. irigység,
 5. lustaság,
 6. kevélység,
 7. gőg,
 8. konokság,
 9. közöny.

A jó úton járás magatartásformái:

 1. önmagunk és más alakok szeretete,
 2. természetszeretet,
 3. törekvés jóra és tudásra,
 4. alkotás és mérlegelés.

És még:

 1. a nem ártani, de segíteni elve.
 2. Megbocsátás másoknak, magadnak:
  1. nem felelősség-elengedés,
  2. de a felelősség vállalása a megtörténtség ellazult tudomásul vételével,
  3. és a lehetőség szerinti változásra, változtatásra törekvéssel folytatva.

Bajbéli törvények egy valamirevaló felnőttnek, esetleg bárkinek:

Harcban védjed, mentsed
nőket és gyengéket:
ellenét, sajátod,
foglyodat, bajtársod.

Jó a sereg, hogyha
élettárs hű marad,
árvák és rokkantak
ellátva el vannak.

Hont civil is védje,
veszekvés ne legyen.
Szökött gyermek harcost
kivégezni nincs jog.

Menekvés sorrendje:
kisgyerek,nagy-, öreg;
nség szájsorrendje:
utódod, ősöd, s te.

Nyolcadik fejezet

Áldozatokról szóló fejezet.


27. ábra: a teremtés varázsigéjének jele egy hosszúfalu-kisfentősi edénytöredéken. Ókori darab abból az időből, amikor a finnugor népek, rokonink-őseink elterjedtebbek voltak, például itt is. Fejlett nép edénye. A varázsige: egy, egyből kettő, kettő meg egy. Ez a jel a sellőként vagy kígyólábú asszonyként ábrázolt Yotengrit jelének fordított változata, szarvak által életfa képében. Yotengrit jele itt nem kígyólábú ember vagy halfaroklábú ember, hanem ennek fordított pálcika-alakjából csinált életfa-ember.
A szarvakat a két szélső jel testesíti, hogy az edény tartalmát megvédje egy boszorkánytól, pontosabban másik boszorkánytól. Mert ez egy boszorkány edénye, aki Ukkóban, de visszaél adományaival. Az életfa itt a teremtés varázsigéjének harmadik részét önmagában nem tartalmazza, de ha vízöntés közben gondolnak erre a varázsigére, akkor a víz a varázsige harmadik részeként fiatal "vízzé" változik, amelynek fogyasztója egészségesebb lesz.
Ez bizony az elő-ázsiai istenfiú-áldozás összekombinálása az ős-európai boszorkánysággal. A fiúistenek teste a kenyér. A boszorkányság egyik szertartása a a saját gyerek felfalása. Ez itt olyan áhítatos vallásossággal párosul, hogy egy egész törzsre kiterjedő boszorkányszektával van dolgunk.

Létezik önáldozás is. Jézus Krisztus régen kenyeret osztott, és ezt mondta, ez az ő teste. A mindennapi kenyér az éhezés egyik ellenszere. De együnk húst is, mert ha hús helyett is cukrot vagy kenyeret eszünk, elhízunk és akár cukorbetegek is leszünk. Sok mai betegség s gazdag emberek régi betegségeinek oka nem a hús, ettek ők másból is túl sokat. Az önáldozás a doboló táltosoknak is tényleges vagy jelképes tette volt.

Kilencedik fejezet

Összefoglaló-fejezet.

Miért van az ábrára Om mani padme írva az Om mani padme hum helyett? Mert az ősi altáji-szanszkrit, háromszavas varázsige nemcsak ártó szellemek elűzésére alkalmas, hanem születések szaporítására is. A tibeti szerzetesek ezt már akkor nem szerették, amikor még majdnem annyi gyerek halt meg, mint amennyi született. Ezért megalkották ezt a négyszavas varázsigét, és azt hazudták a derék táltoshitű mongoloknak, hogy a négyszavas varázsige megvédi őket az ártó erőktől. Holott a három szavas varázsige annak köszönhette erejét, hogy a születés kapujának győzedelmességére utalt, amely az értelmetlen pusztítás legyőzése.

A törzsfejlődés alapfolyamata az ivaros szaporodás, amely a halálnak, mint a túlszaporodás ellenszerének értelmet adója. Értelmetlen találmánya volt egy pusztítónak, de értelmet nyert a test és családiasság fejlődése által. Om mani padme jelentése: Teremtő Anya szülőszerve/szeme. Om mani padme jelentése: Teremtő Anya szülőszerve/szeme zárulj. Zárva nem tud szülni, zárva nem tud látni.

"Bizonyíték" a nyelvi okfejtésre: a szanszkrit nyelv félig dravida-türk, félig perzsa eredetű. Tehát Indiához, Iránhoz és Turánhoz kötődik az újkőkorból és az ókorból. A türkök, azaz török-féle a perzsa-féle népektől Belső-Ázsiába menekültek, és az ugor népek keleti testvéreivel valódi türkökké lettek. Ezért ugoros gondolkodásúak a türk népek. A türk népek később közös kultúrát alkottak a mongolokkal. A rettegett török nép a türköktől származik.

Lovak tanítása: lélek, szó és
    cselekvés szabadsága.

2. táblázat: számok. Rekonstruált magyar számmisztika sok lehetséges tévedéssel.
Szám:
Jelentése.
Mesterszáma.
Mesterszám jelentése.
Alapszáma.
1:
Egység.
11:
Küzdelem, veszély.
2.
2:
Kétely.
22:
Vakhit.
4.
3:
Család.
33:
Megismerés
6.
4:
Haladás.
44:
Részvét.
8.
5:
Közép, védelem.
55:
Szélsőség, zaklatottság.
10.
6:
Szerelem.
66:
Hitegetés?
12.
7:
Próba.
77:
Önnevelés.
14.
8:
Végtelen.
88:
Vég, új kezdet.
16.
9:
Ég.
99:
Nap, Hold, Vénusz együtt.
18.

3. táblázat: a Holdnővér-irányzat.

Irányzat neve:
Istenei.
Holdnővér-irányzat:
Éganyácska, más néven Jotengrit: kortalan.
Ukkó Földanya és Gönüz Égatya: kortalanok.
Vízángy és Tűzbáty: öregek.
Holdnővér és Szélsűv: fiatalok.
Csillaghúgok és Napfivér: nagyon fiatalok.
Ünana Naphúg és Fehérlófia (Magyarok Istene): nagyon fiatalok.
Kapcsolatai:
Kína, Ferenc-rendi szerzetesek, azonosság Ukkon-irányzattal.
Őselemei:
Föld, Ég,Tűz, Víz.
Bolygóistenei:
Nap, Hold, Csillagok, Szél.

A Ferenc-rend alapítójának, Assisi szent Ferencnek sokat jelentett Napfivér és Holdnővér, de megmaradt kereszténynek, és ő lett a legönzetlenebb keresztény egész Európában. A Naphoz himnuszt írt. A magyar hitet csakis vándoroktól, vándorborbélyoktól ismerhette meg, akik amúgy napimádók voltak. Ők az Ukkon-irányzatot ismerhették legjobban. Ukkon-irányzat=Holdnővér-irányzat. Yotengrit jelképét a Ciszterci-, Benedek(=Bencés)-, és Ferenc-rendi szerzetesek más jelentéssel használták. A ciszterciek és bencések alapították a szabadkőművességet, amely valószínűleg elszakadt tőlük, és ekkor kerülhettek bele rossz emberek is. (Alapításukról: Fónagy Iván: A mágia története.) Ők a Tűz, Víz, Nap, Hold és Föld elemek irányzatát ismerhették. Ebben az irányzatban Égbolt=Tűz Elem.

4. táblázat: a három magyar szín értelmezése, valamint őshitünk irányzatainak közös életfelfogása.

SZĺN:
Jelentés.
Jelszó.
Szabály.
Testrész.
Boldogító.
PIROS:
Ég.
Szabadság.
Szabad, ami nem árt másnak.
Szabadlélek.
Értelem boldogulása.
FEHÉR:
Életfa.
Egyenlőség.
Tilos ártani.
Lélegzet.
Szeretet érzése.
ZÖLD:
Föld.
Testvériség.
Kell segíteni.
Hús.
Természetes étel.

31. ábra: Szélkirály-mandala vagy Szélörvény-mandala.

A kör Jotengritet jelképezi, a négyzet Ukkó-Földanyát, a kereszt a Világfát. A sárga szín a Tűz elemet jelképezi, a zöld a Földet, a kék a Vizet, a piros az Eget. A sárga korong a Napot jelképezi, a fehér korong a Holdat, a sárga csillag Vénusz-Boldogasszonyt és a csillagos eget, a fehér csillag a Szelet. A Nap, Hold és csillag a három szent állatát jelképezi. A Szél-csillag az igaz lélek újjászületését, észhez térését az egyre nagyobb elhülyülés egyre veszélyesebb állapotaiból. Ebbe a helyzetbe pedig a Csodaszarvas-eszmény Tenger-vallásának életfelfogása, a gyűlölettelen-kevélytelen-önzetlen viselkedés vezet.

Tizedik fejezet

Nostradamus: II./99. vers:

Élethalálharcban változik az uralom Magyarországon,
a törvény keservesebbé válik mint a szolgaság:
Üvöltve és jajongva kiált hatalmas városuk,
Castor és Pollux ellenségek a harcmezőn.

Kasztor és Pollux úgy szerették egymást, mint Hunor és Magyor, annak ellenére, hogy déli mesevilág szereplői. Kasztor és Pollux és pártoskodások jelképei.

Ha jól értelmezem Nostradamust és jól vetem össze másokkal, akkor az Al-Aidának pénzt kölcsön adó arab gazdagok nekünk a gazdaságunk helyrehozásáért adnak pénzt, de cserébe támadó háborúba kényszerítenek minket, aminek egyik mellékhatása lesz egy össznemzeti fegyveres veszekedés, aminek hatására és a külföldről részben visszavágásként, részben undok szomszédokként érkező veszély(?) hatására kibékülünk egymással. Aztán szomszédokkal is, mert ők unják az egész balhét. Aztán harc Yotengrit nevében a merész/gyáva de sosem bátor iszlám vallású fanatikusok ellen. Túlélés kulcsa veszekedés idején: úgy hívják, kapa, család élhet tőle. Tudjuk, hogy ó a földműveléshez. E munkára jó előre kell készülni, és előtte sem árt valamit spájzolni.

Nostradamus: X./96. verset értelmező versem:

Yotengrit nevének tengerhite eljön,
álnok Al-Kaidán bátor szívvel győzzön.
Fanatikus harcos így lesz tőlünk félő,
pártoskodó harcban sebesült két féltől.

Vége.

Hivatkozások, fő forrásmunkák: http://www.yotengrit.hu/, http://www.youtube.com/user/HotZetiGer..