Tengrihit olvasmány 8-tól 28 éves korig

Vissza.

Első fejezet

A világot Az Istennek/Yotengritnek nevezett főisten teremté az őstenger iszapjából, és négy cethal hátára fekteté. Az égi, földi és alsó világot összekötő napos-holdas világfa lombja tartja hét ég boltozatait, és gyökerei a hét alsó világon át a tengerig érnek. Az égben élnek az istenek, a középső világban mi, az alsóban a halott elődök és születendő gyermekek lelkei és a tündérek meg a lidércek. Ez őshitünk gyakori elképzelése a világűrt nem ismerő történelmi időkből.

Az ábrán látható kígyógyökerű, alsó ága isteni kéz, gyümölcse emlő, mint a tejjel tápláló. Az ágak is többnyire zöldek. A felső ágak az alsókkal együtt a szerelmi dualizmus kettőskeresztjének elváltoztatását hozzák össze. A pogány kettőskereszt jelentés: egység, egész, minden, mindenség. A tetejetlen fa a világfa, tetejének látomásos ábrázolása úgy ismert törött ág. A tetejetlenség a végtelenség jelképe. A világfa odva az alvilág kapuja, tetején madár ül, abból hajt az életfa.Az életfa anyaisteni és leányisteni minőség. Az ábrán az odú a hold, a madár a nap. Más világfa-ábrázolás is létezik, többféle.


2. ábra: tulipán-életfák számítógépes variációja.

Most röviden áttekintjük az őshit irányzatait, először röviden, de tényleg röviden átvéve az öt elem hitének, azaz Szélkirály-irányzatnak isteneit, egy lakóhely szerinti csoportosításban, majd egy rokonsági felosztásban.

1. táblázat: az istenek és székhelyeik. Yotengrit neve miatt a tengervíz őselemistenének neve nem Tengerkirály, hanem csak tenger. Táblázat kevés szöveggel.

Gyémántrét

Yotengrit, a naporcájú őstengeranya, magas ég.
Égi aranyerdő

Ünana, a napkirálylány.

Fehérlófia, a magyarok istene.

Napkirály, a mindent látó.

Délibáb, a tűnemény.
Égi ezüsterdő

Babba, a holdkirálylány.

Szélanya, az anyai örvény.

Szélkirály, az atyai örvény.

Holdkirály, a rontó-javító.
Égi rézerdő

Csillagok Anyja, a tűzanya.

Csillagkirálylány, azaz tűzlány.

Gönüz, a naporcájú égatya.

Hüvelykpiciny, a hajtó.
Föld

Ukkó, a holdas homlokú földanya.

Kőszáli király, az óriás.
Víz

Vízanya, a létfenntartó.

Tenger, a vizek helytartója.

2. táblázat: az istenek és rokonságuk. Itt családfát látunk. Öt testvérpár van, ezek egyike Napkirály-Ünana páros, de itt a távolabb istentestvérekkel és az emberekkel való szerelmi kapcsolataikról van szó. Táblazat kevés szöveggel.


Yotengrit, a naporcájú őstengeranya, magas ég.
+
Ukkó+Gönüz.
+
Tűzanya+Kőszálikirály.

Csillagkirálylány, azaz tűzlány.
+
Vízanya+Holdkiráy.

Felhő.
+
Szélanya+Szélkirály.

Udag, a jégeső.
+
Babba+Tenger.

Dunatündér.
+
Ünana+Fehérlófia.

Magyor.
+
Délibáb+Napkirály.

Hüvelykpiciny.

A jégeső volt eredetileg Szélanya fia-öccse-férje, majd sátánalakká vált, aki Ukkó és Gönüz szeles ikerforgatagát próbálja támadni az ő lázadó nemtelen gyerekükként. Hüvelykpiciny nem Délibáb fia Mondák könyvében, de lehet akár az övé, mert lábujjból születvén egyből tud mindent csinálni, és ez nem zavarná meg a Mondák könyve lényegét, amely Hüvelykpicinyt nem népmeséink szerint eredezteti, hanem erdei nyelvrokonaink teremtésmondájának átírt változatában írja le származását más módon. Másik ok a változtatásra: így rendezett a táblázat, és így van család itt is. Nyelvrokonaink Hanti-Manysi nevei ennek felelnek meg: Hunor és Magyor, a hunok és magyarok ősei, ikrek, urál-altájiak.

3. táblázat: a rábaközi hitvilág ismert istenei. A rábaközi hitvilág közzététele óta ismert a Yotengrit név, középkorban yoltenrim vagy ioltenri. Ez az irányzat az egyetlen élő és valódi irányzat. Őseink szabadságszerető és emberbarát értékrendjét sokkal jobban közvetíti, mint azon istenek ismerését, akiket nem kell kiemelten imádnunk, hogy ne szennyezzük a környezetet, vagy nem házastársaik a legnagyobb ősöknek. A részletesebb családfa és a Teremtő alakja a hittételek ellenére olyan,amilyennek képzeled.


Yotengrit, a naporcájú őstengeranya, magas ég.
+
Ukkó+Gönüz.

Ukkó jelenése, Ukkon ("rábaköziül" Üg-Köü-An).
+
Ünana, a 3. istennővér+Fehérlófia, istenünk.

Udag, a Teremtő lázadó gyereke.

Udag a legprofibb gyűlöletkelő. A fajok és fajok, népek és népek, egyének kiegészítik egymást, de bármilyen túláltalánosítással vagy egyéb félreértéssel megutálhatják. Az emberek megosztásárt kell minden gyilkost cigánynak nevezni és minden magyart idegengyűlölőnek.

4. táblázat: egy harmadik elterjedt irányzata hitünknek.


Földanya.

Istenatya.

Vízángy.

Tűzbáty.

Holdnővér..

Szélsűv.

Csillaghúg.

Napfivér.

Sűv=sógor, ángy=sógornő.

5. táblázat: Assisi szent Ferenc keresztény szerzetes lehetséges titkos második vallása.


Yotengritnek, a krisztusi szeretet Istenének jelével rokon eresztény jel.

Napfivér.

Holdnővér..

Napfivér részére külön himnusza van szent Ferencnek. Sellők a ferences-rendi sírköveken+naphimnusz+Napfivér+Holdnővér: avar-ongur-magyar-származású magyar vándorborbélyok hatása lehet, akiknek iráni színezetűvé vált magyar vallásuk volt. A borbély fodrász és sebész.

6. táblázat: a legrégebbi dualizmusok. Az igazi dualizmus nem jó-rossz felek párosa, hanem jó-jó feleké.


Ukkó, a teremtő.

Gönüz, a nemző.

Szélanya, a vén levegő.

Udag, a vén jégeső.

Vízanya, az élet.

Holdkirály, a ködös.

Tűzanya, a csillaglány.

Napkirály, a dicső.

Ezek a dualizmusok némileg ellentmondtak a meséknek. Mese és vallás teljes újraegyesítése volt az a vallási irányzat, amelyben napistenek házastársai remek emberek, de Holdkirály fivér nem tűnt el. (És a szélistenek olykor azonosak a holdistenekkel.) A régi és új irányzat összeolvadásából keletkezett Napfivér Holdnővér irányzata, amely a víz-tűz nemi dualizmus nemzetközi hitét is magába olvasztotta. Ez az irányzat a mesei Napkirálylányt csak naporcával ragyogó legkisebb királylánynak tarthatja tán, mint a legkorábbi dualista irányzat is törekedhetett erre. Napkirálylány=Tűzanyának mesei alakja. Szélanyáé a csillag!

A Holdnővér-irányzatban ismét három istennővérben hisznek, nem négyben vagy ötben. Az irányzatok mind tovább éltek egymás mellett, nem voltak kötelező érvényűek. A Holdnővér-irányzatban Hold és nap csak testvérek. De a Szél és a Víz rokonaink a házasságuk miatt. Igazán az égitestek testvéreink: Napfivér, Holdnővér, Csillaghúgok. gy az istenek kapcsolatai sem olyan olyan vérfertőzőek emberi gének szempontjából. Gén: olyan dolog, vérféleség, hogy a hibbant ember egyik fajtája hordozza, ha közeli rokonok a szülei.

Az istenek világáról majdnem eleget olvastunk. Még azt kell tudnunk a második fejezet olvasásának megkezdése előtt, hogy Isten az őshitben a türk nyelvek hatására vált anyai égistenből anyai tengeristenné, az irányzatoktól függetlenül. Vallásunk irányzatai nem voltak kötelezőek, sőt, lehetett fölvenni idegen vallást.

Az itt áttekintett négy nagy irányzat három nagy könyvhöz kapcsolódik:

Szélkirály-irányzat:
Mondák könyve, mesekönyv. Valószínűleg tudatosan, de látszólag véletlenül kötődik benne tartalmazott irányzathoz. Istene égisten.
Holdnővér-irányzat:
Gergő és a táltosviadal, mesekönyv. Véletlenül és saját módján kötődik benne tartalmazott irányzathoz. Istene égisten.
Ukkon-irányzat:
Yotengrit, szakkönyv. Tudatosan kötődik benne tartalmazott irányzathoz. Istene tengeristen.
Szélanya-irányzat:
Majdnem a semmiből rekonstruáltam. Bizonyítás később.

Az itt felsorolt négy irányzatnevet én fabrikáltam. Az Ukkon-irányzat közismert neve kisbetűvel: yotengrit.

Második fejezet

Most tekintsük át az isteni rend elleni lázadókat.

Alvilági főgonoszok:

Fiaik a sárkányok/szörnyek, akik elrabolják az égitesteket vagy őket hordozó királylányokat.

Nemtelen főgonosz:

Monyók és Udag a rossz bikák szellemi megjelenései. A bika az alvilághoz és az esőhöz társított állat a képzeletben. Harmadik jelképe vagy Hold, vagy Nap. A bika viselkedésének kevésbé kedvelt mozzanata a nemtelen lelkűség: ha valakiben nem ismeri fel a felebarátot, imádottat, akárki más jót, mert nem tiszteli a szeretetet. Legalább két jó teremtmény szereti egymást. Ketten vannak, mint férfi-isten és nő-isten, akik együtt teremték a világot. Nő és férfi: két nem, legalább két egyed. Két akármilyen teremtmény ezért nemes lelkű. De ha csak egy jó teremtmény lenne a világon, ő lenne az egyetlen nemes lelkű teremtmény. A lélek bukása, ha jót akar ugyan, de mégis olyan bután és dühösen vagy felelőtlenül, hogy nem tiszteli az igazán kedves vagy igazán felelős szeretetet.

Politikai nemesség: szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavának őszinte és pártatlan betartása. A pártatlanság nemesség, a pártosság nemesség. Az egyenlőség pártossága uszítás a szabadság és testvériség ellen, hogy az egyenlőség hangoztatói észrevétlenül elsorvasszák az egyenlőséget a marakodó nép feje fölött. Minden pártosságnak ez a másik két jelszó ellen. És akkor még az egy jelszó alatti megosztottságról: vádolják egymást, hogy hazug a jelszavuk. Ami egyébként sokszor.

De még egy fontos dologról szóljak: ha külföldi gazdag emberek irányítják a megosztást, akkor ilyen helyzet is előállhat: kiábrándulsz egyenlőség-pártosságból, leszel testvériség-pártos és szabadság-utáló. Ezt a téged átváltoztató tervet itthon ingerlő szemteenek és a szabadságot szabadosságnak vélő vagy mondó mogorvák hajtják végre. (És még valami: nem minden gazdag zsidó, és nem zsidó gazdag. És egyes gazdagokról írott leleplezések közé keverednek álleleplezések, amelyek fele minden bajt minden zsidóra ken rá. Ez is megosztás, ez is a nemtelen léleknek, nemtelen lelkű lázadó isteneknek és embereknek műve.)

Még röviden szólok a három pártosságról a maguk javaikkal és ellentmondásaikkal.


Harmadik fejezet

Ez a fejezet Petőfi Sándor A magyarok istene című versét tartalmazza.

Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.

Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvízen által a nap képe,
Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt.

Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utósó habok eltemessenek?

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gunyos játékot gyermekeivel!

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő.

Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!

Pest, 1848. április

Negyedik fejezet

Az isten-sátán-fehérlófia hármas után térjünk rá a szerelem-élet-ünnep hármasára. E fejezetben a szerelemről esik szó.

Udvarolni szép szóval kell. Meg  kell vizsgálni a szép szót, bátorságot, könyörületességet. Piszkos legény és buzgón templomozó legény kerülendő. Gyanús a sok templomozás, vétket vagy gyöngeséget rejt. Szórakozásra csábítót is kerülnöd kell. A feléd irányuló szerelmet mások előtt meg nem vallót felejtsd el.

Lányok akkor kerülendők, ha nem gyöngédek, ha idétlenek, ha gyagyás a családjuk, anyjuk. Tiszteld a lányt, ne hülyéskedj! Mutatkozz be családjának.


71. ábra: Lányanya: korábban szül, még nincs tizennyolc. Ahol sok a háborús pusztítás, ott az ilyenre ferde szemmel semmilyen volt/való hivatalos vallási parancsért nem néznek.
Lány apja baráthoz régen (és manapság is) így szólt: Ha már így történt, vedd feleségül, vagy megöllek!

A Gergő és az álomfogókban a főgonosz egy rossz szellem által megszállt szomorú ember, aki szeretetre vágyik, ehhez egy el nem nyert rang lett volna az eszköz. Ez a főgonosz egy lányanya gyermeke. Anyja őt nem szerette, őt okolta azért, mert a környezete neheztelt rá vallási parancsra.

Ötödik fejezet


A gyereket vére, szülei s a tágabb környezeti élmény neveli. A gyerek nem tulajdon, ő utód. A szülő nem tulajdon, ő előd. A szerető nem tulajdon, ő társ. A szolga nem tulajdon, ő segítség. Ahol szolgaság van a családban, szolgaság van a törzsekben. Ahol szolgaság van a törzsekben, elnyomva görnyednek népek. A szolga munkája jó esetben nem szolgaság, hanem szolgálat csupán.

Hatodik fejezet

A karácsony a téli napforduló ünnepe. A nappalok eddig rövidültek, aztán ismét hosszabbodnak. A gyerekek már a középkorban is kaptak ajándékot karácsonyra, de az akkor még csak apró játék és csemege volt, nem nagy. Farsang a téltemetés ünnepe. Húsvét a  a természet éledésének és a szerelemnek az ünnepe. Majális az életfa ünnepe. Mivel az életfa tud vért is inni, ezért a boszorkányok ezt az ünnepet emberáldozó ünneppé ették maguk számára, és örülnek, hogy egy munkáslázadás legvéresebb leverése is ekkor történt. Ezért a majális a munkások kárpótlásáért a munkások kiemelt ünnepe a későbbiekben, és a levertek emlékére.

Szent Iván éjszakája a nyári napforduló ünnepe, ilyenkor volt a tűzugrás. Halottak napja környékén tudnak legkönnyebben a szellemek a mi világunkba, ősök, barátok, ellenségek egyaránt. A pünkösd magyar vonatkozása a fehér ló fiának emléke volt. A Mária ünnepek közül kettőnek magyar eredete van. Ezek pedig a termékenységet ünneplő Gyümölcsoltó Boldogasszony és a földi termés betakarítását ünneplő Sarlós Boldogasszony.

Az ünnepek a különbözőtörténelmi korszakokban mindig változtak. A változások mai mozgatórugója nem az életfilozófia és ősi hiedelmek, hanem pénz. És a pénz alakítja a mai hiedelmek több, mint a felét is. Mai ünnepeink másik vesztesége, hogy az előadások nézői sokszor az előadások résztvevőivé válni. De az itt felsorolt ünnepek nagy része még ma is élvezhető, és él még a régebbi korokban tartott ünnepek vallási és világi jelentéseinek emléke.


78. ábra: plakátsablon.

Hetedik fejezet

Mindent szabad, ami nem árt másnak. Ne árts, ne bánts! Istápolj, segíts! A vétkek forrásai a gyávaság, fösvénység, haszonlesés, irigység, lustaság, kevélység, gőg, konokság, közöny. A jó úton járás magatartásformái: önmagunk és más alakok szeretete, természetszeretet, törekvés jóra és tudásra, alkotás és mérlegelés. És még: a nem ártani, de segíteni elve. Megbocsátás másoknak, magadnak: nem felelősség-elengedés, de a felelősség vállalása a megtörténtség ellazult tudomásul vételével, és a lehetőség szerinti változásra, változtatásra törekvéssel folytatva.

Bajbéli törvények egy valamirevaló felnőttnek, esetleg bárkinek: Harcban védjed, mented nőket és gyengéket: ellenét, sajátod, foglyodat, bajtársod. Jó a sereg, hogyha élettárs hű marad, árvák és rokkantak ellátva el vannak. Hont civil is védje, veszekvés ne legyen. Szökött gyermek harcost kivégezni nincs jog. Menekvés sorrendje: kisgyerek,nagy-, öreg; ínség szájsorrendje: utódod, ősöd, s te.

Nyolcadik fejezet

Most ejtsünk szót az öt elem hitéről és a mai élet legveszélyesebb babonáiról, és mutassunk be pár dolgot, néhányat bizonyítsunk is.

Víz elem réme: gyávaság. Nap elem réme: gőg. Tűz elem réme: hatalomvágy. Föld elem réme: ridegség. Szeles Hold elem réme: gyöngeség. Legyőzésük módjai:lélekerősítés akaraterővel, türelmességre törekvés, könnyed elengedés, személyes érzés, komoly tevékenység. Rém azért többféle is van, de ez az öt a legnagyobb. Rémmel szembenézni két módon lehet. Az egyik módja, hogy összeszeded magad, és például türelmességre törekedsz.

A másik módszer hatékonyabb és kockázatos lehet. Itt is ajánlatos összeszedni magunkat. Ez talán inkább fiatal felnőtteknek és idősebbeknek való módszer. Egy rémet úgy képzeljünk magunk elé, mint egy képet, és vágjuk le a fejét, és hagyjuk eloszolni a kivetítést. A kivetülést ne testesítsük meg még akaratlanul se, mert akkor könnyebben szívathat minket. (A testesülés anyaga talán életlelkünk levált darabkája. Az életlélek, más néven szusz köti össze testünket és szellemünket a halálig.) A belső kivetítés inkább érzett mint hirtelen látott. Külső vagy kivetítés előtt szedjük össze magunkat, aztán kivetítés akárhova, dühödt szembenézés vele a megfelelő módon, és egy gyors vágás. Ha nem is hal meg végleg, az azt jelenti, hogy szolgává válik úrból. Ijedtség esetén csak arra lehet időnk, hogy a szokásos emberi módon összeszedjük magunkat.

Ha védeni akarjuk magunkat valami idegen vagy tőlünk jövő testesült vagy erőtől, rakjuk keresztbe lábunkat vagy ujjainkat. Ha kell, mondjuk azt, hogy mit csinálunk, mi a szándékunk, és mondjuk el a varázsigét: mert egy, egyből kettő, kettő, én az egy örök istenség része vagyok! Azaz Yotengrit része vagyok, nem vagyok nemtelen lelkű.

Az elemek kapcsán szót ejtenék őseik csillaghitéről, amely még ha működik is, akkor se valami kiemelkedően erős hatásokat vizsgál. És a jellemek változhatnak. Továbbá nem árt körülbelül egy hónappal visszaállítani a megadott elemet és állatcsillagképet. (Javítás: két hónappal kéne előrébb vagy hátrébb számolni inkább, de leginkább eggyel se. Ne számíts át.) Amit a kínai naptár a víz-kígyó hónapjának nevez, az a Föld bolygó tengelyelmozdulása miatt a fém-sárkány hónapja, aminek magyar megfelelője a hold-sárkány. Csillaghitünk négy oszlopáról: az év oszlopa a Nap elem bolygójának, a majdnem törpecsillagnyi Jupiternek a mozgását követi, a hónap oszlop a Nap kalendáriumi mozgását, a nap oszlop talán valami két-hónapos ciklusokból levont következtetések rendszere: 60=12×5=6×10=6×2×5. Az óra oszlop a Hold járását követi, mert minden valódi holdhónap egy-egy adott nap más-más órájában kezdődik. Tehát az oszlopok közül három a Nap elem szerint rendeződik. 3+1. A magyar igazság ily módon is kifejeződhetett a régiek hitében.


81. ábra: a teremtés varázsigéjének jele egy hosszúfalu-kisfentősi edénytöredéken. Ókori darab abból az időből, amikor a finnugor népek, rokonink-őseink elterjedtebbek voltak, például itt is. Fejlett nép edénye. A varázsige: egy, egyből kettő, kettő meg egy. Ez a jel a sellőként vagy kígyólábú asszonyként ábrázolt Yotengrit jelének fordított változata, szarvak által életfa képében. A szarvakat a két szélső jel testesíti, hogy az edény tartalmát megvédje egy boszorkánytól, pontosabban másik boszorkánytól. Mert ez egy boszorkány edénye, aki Ukkóban, de visszaél adományaival. Az életfa itt a teremtés varázsigéjének harmadik részét önmagában nem tartalmazza, de ha vízöntés közben gondolnak erre a varázsigére, akkor a víz a varázsige harmadik részeként fiatal "vízzé" változik, amelynek fogyasztója egészségesebb lesz. Ez bizony az elő-ázsiai istenfiú-áldozás összekombinálása az ős-európai boszorkánysággal. A fiúistenek teste a kenyér. A boszorkányság egyik szertartása a a saját gyerek felfalása. Ez itt olyan áhítatos vallásossággal párosul, hogy egy egész törzsre kiterjedő boszorkányszektával van dolgunk.

Létezik önáldozás is. Jézus Krisztus régen kenyeret osztott, és ezt mondta, ez az ő teste. A mindennapi kenyér az éhezés egyik ellenszere. De együnk húst is, mert ha hús helyett is cukrot vagy kenyeret eszünk, elhízunk és akár cukorbetegek is leszünk. Sok mai betegség s gazdag emberek régi betegségeinek oka nem a hús, ettek ők másból is túl sokat. Az önáldozás a doboló táltosoknak is tényleges vagy jelképes tette volt.

E fejezetben utoljára egy furcsa üzenetről essék szó, melyet először egy olyan ember ismerte meg, aki él, ugyanakkor szerepel egy mesében ezen a honlapon. Olyan lények üzenete, akik élő szellemek. Az élő szellemeket száz éve űrlényekhek hisszük, az eddigi meselényalak-felvétel mellett most ez a divatjuk. A régebbi alakváltások az állatkultuszokat utánozták, nem pedig fordítva.

 1. Közzétett üzenet kezdete: ...ezért létrehoztuk az imau új generációját. [...]
 2. Persze ők nem tudják, hogy miért műveljük ezt velük, csak azt, hogy semmit többé elhinni nem szabad. Ezt is azért forgattuk ki, hogy egyszerre ébredjenek rá arra, hogy mikor már másról beszélünk, elveszejtették a lelküket. [...]
 3. Hadd fejezzem ki örömömet abban, hogy (sípszó) sikerült ez irányban fordítanunk. Hogy áldás helyett átokként mérje az igazságtalanság csapásait erre a primitív fajra. [...]
 4. Meg fogjuk ölni a magyarok új generációit, hogy helyet készíthessünk az ősöknek. Azzal, hogy minden ellenállást kiírthatunk, teljessé tehetjük a művet, melyről már annyi ezer éve álmodozunk. ĺme, eljöttünk közétek, és most már csak velünk élhettek tovább. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy amit tettünk, megismétlődjék; sőt, az ölést és a népi mozgalmak tömeggyilkosságait a tökélyre kell fejleszteni, hogy mindenki megértse, e világon csak bennünk lelhet védelemre és totális felhatalmazást. Megöljük, akik nem hozzánk pártolnak. [...]
 5. Sikerülni fog újra az egész világot elnyelnünk. De akkor már a patkányok generációja már nem lesz többségben. És ezért kell mindent a tervek szerint végrehajtanunk. Hiszek abban, hogy a mi fajunk tökéletesen fog levizsgázni minden illetékes hatóság előtt, és ezzel a felettesítéssel sikerül a vengri fajt végleg eltévesztenünk a figyelem központjából. Hiszen annak, amit teszünk velük, már semmi értelme. De ezt csak mi ismerjük fel, ők pedig azt hiszik, már eleget tudnak, amikor eljön rájuk, mert elhozzuk, ahogy az Isten elvégezte, a vész. Köszönöm önöknek azt az áldozatot és fáradhatatlan küzdelmet, amellyel részt vettek a magyarok és a világ népeinek elveszejtésében, és az emberi faj csaknem teljes kiírtásában. Sajnálom, hogy ez a nép teljesen nem kiírtható, de örülök annak, hogy végül sikerül majdnem teljesen kiírtani minden emberi lényt. Még egyszer: köszönöm. Bár mi irányítottunk szinte mindent, önök nélkül, uraim és hölgyeim, ez sosem sikerült volna. Áldozatukat az Isten helyett minden sötétségnek... Csak mi tudjuk, miféle csodálatos szavak ezek, és csakis azok alárendelhetünk a mi sötétségünknek. Áldassék ezért a mi istenünk neve, kinek legyen neve a m... Közzétett üzenet vége.

A szakaszok értelmezései:

 1. Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy ez egy videóból való, minek címe: A magyarok története - Kapcsolatok a Hatalommal, linkje http://www.youtube.com/watch?v=XybluyPf7zo. A videóban a majmok nem az ellenséget jelképezik, hanem a mi egyre dilisebb majdani lelkiállapotunkat. Olyanok leszünk, mint a kötönynek, vagyis fenéknek csúfolt torz lények, akiket egy monda szerint őseink a pusztáról kiírtottak.
 2. Nem nagyon tudom, hogy mi az imau.
 3. Rá lettünk szoktatva a gyűlölködésre felháborító dolgok sulykolása és könnyen felháborodó emberek állandó mutogatása miatt, és ettől túláltalánosítunk. Ha felnőtt fejjel közben akarjuk tisztelni a szeretetet ugyanúgy, csak elfelejtünk rá időt szakítani, akkor a családunk iránti szeretet lelkünk megmentéséhez csak akkor elegendő, ha bátran és nem magunk javát nézve kiállunk családunkért. Hogy kamasz lélek számára mekkora öngyilkosság a gyűlölet, nem tudom. Kamasz az félig gyerek, és nehezen uralkodik magán. De ettől még nem kéne politikai gyűlöletet érezni, az talán tényleg lélekromboló-veszejtő.
 4. Az igazságtalanság csapása áldás, ha túláltalánosítás helyett a dacot és az erődhöz mérhető önzetlen testi/lelki segítségnyújtást hozza ki belőled.
 5. Úgy fognak megölni minket, hogy egymást is gyűlölni fogjuk, és mi leszünk az igazi gyilkosok. Erről majd alább írok. A fiatalságot és vénséget se kéne erre pazarolni. A földi világ még el sem kezdett magyar ellenállásának kiírtásához meg kell halnunk, de nem írtjuk ki magunkat eléggé még a rengeteg halál ellenére sem, mert legalább 5 milliónyin maradunk. Hogy mért kell halálunk ahhoz, hogy a fenyegetők meghosszabbított életű ősapjai ide költözzenek, arról majd alább írok.
 6. Isten nem végez furmányos gonoszságot hiszékenyek, bár nem tökéletes jóban. De nem csinál távirányítással semmit, nem irányít gyilkos csalót hiszékeny áldozatra, és az áldozatot sem irányítja. Ebben a szakaszban a faj szó néha következetlenül, rosszul van használva. Ennek a szakasznak a közepén majdnem egyértelműen hazug és ostoba politikusok vannak megszólítva. A hatóságok előtti szereplése e lényeknek a galaktikus föderáció nevű őrülettel állhat összefüggésben. De emberi csészealjban elvíve éhező-bántalmazott cseléd lehetsz egy holdi villában, ha ez nem egy rémhír. Ne szállj be, ha hív idegen! A vengrik mi vagyunk, nemzetközi gúnynevünk ez. Figyelnie ránk a világnak a tengrihitünk életfelfogása miatt kéne.

A következő fejezetben térjünk rá e hitre rövidebben, miután már részletesebben foglalkoztunk vele. De előbb rátérünk az általa korábban kialakult idegen hitekre és felfogásokra. De még előbb, ebben a fejezetben pár dolgot tisztázzunk ez üzenet kapcsán. Ha ő istenük neve pillanatnyilag Magyarok Istene legyen őszerintük, az csak egy hecc lehet utalva arra, hogy sugallatok révén történő véleményvezérléssel egy hamis Magyarok Istenére vetődik figyelmünk, hogy ezáltal túlságosan katonássá váljunk. De ez csak buta elmélet részemről, most jöttem rá. Nemzeti istenünk a tengrihit szerint mindenképpen ember, mert máskülönben nem lehet hasonlatos a törzsi istenekhez.

Mivel az üzenetet az első meghallgató tette végighallgathatóvá pár megrázóbb mondat következetes elnémításával vagy hangtorzítással, mert elég megrázónak ítélte ennyi mondat közzétételét,továbbadását. Megrázóan furcsa mondatok. De más nevet is rejthet a torzítás. Mert ha előbb leírt nevet említette volna, akkor kevesebben lennénk túl katonásak. Vagy ha mégis kimondta azt a nevet, akkor csakis az lehet a helyzet, hogy mindenkit összedühítenek. Túl katonás magyart más népekkel, más magyarokat nemzeti istenünkkel, e más magyarokat a túl katonás magyarokkal is. Nemzeti istenünk a tengrihit szerint mindenképpen ember, mert máskülönben nem lehet hasonlatos a törzsi istenekhez.


Kilencedik fejezet

7. táblázat: mozdítsd az egér nyilát a képek fölé.
A derékszög a becsület és az anyagi föld
       anya jelképe, szögletes vonalzó.
Derékszög.
A
       világegyetem nagy építőmestere a világ kezdete, rendje és
       vége.
Építőmester.
A körző a jó magatartás és a lángoló ég atya
       jelképe, körrajzoló eszköz.
Körző.
A csiszolatlan kő a tanítvány.
Tanítvány.
Mit hordasz kalapod alatt?
       Nagyszerű bölcsességet. Mit viselsz a nyelved alatt?
       Nagyszerű igazságot. Kötényt minek hordasz? A mesterség
       dicsőségére és hasznára. Mi mesterséged jele? Az, amit sem
       tűz, sem víz el em emészt. Mi a falad legjava? A
       kötőanyag.
Erős ház.
A csiszolt kő a mester.
Mester.

Az öt elem tengerhitének, a Szélkirály-irányzatnak titkos beavatottjai voltak a keresztény bencések és ciszterciek. Ők alapították a szabadkőművesség nevű mozgalmat a német és angol kőművesekkel együtt. A szabadkőműves hiedelmek idővel sokat változtak, miközben néhány helyére a gonoszság titkos társasága befurakodott. De a szabadkőművesség alapvetően jó mozgalom, és a Dávid-csillag is magyar és egyetemes. Általában Ég és Föld egységének csillaga, rokona e jelnek a derékszögvonalzó és körző együttese. E csillag egy védő jelkép, melyet a zsidók eme jelentés miatt átvettek tőlünk. Ősmagyar eredetű örök emberi értékeit mindvégig megőrizte: önfegyelmet, becsületet, részvétet, hitet, tudást, önjobbítást és a szabadság hármasságát. Ez eredetileg a lélek, szó és cselekvés szabadságának hármasa volt, amelyet átváltoztattak a szellem, hit és politika szabadságának hármasává. Ugyanaz másként mondva, legalábbis majdnem ugyanaz.

Az ősmagyar tengrivallás Szélkirály-irányzatának és az Iránban hivatalos muszlim vallásnak babonamentes összeolvasztása lehet szerintem a bahá'í hit. 11 fő tanítása van. De a legmisztikusabb szám a 9. A 11 a küzdés és figyelmeztetés mesterszáma, alapszáma 2=1+1. De a 11 tanítás nem harcias, hanem békés, és tengriánus szellemiségű. A 11 a világot jó istenre és rossz istenre osztás iráni dualizmusának számából mintha a szerelmes jó istenek uráli dualizmusának számává értelmeződött volna át.

 1. Az igazság önálló keresése: tanok ellenőrzése.
 2. Az előítéletek eltörlése: egy földből vagyunk.
 3. Az emberiség egysége: egység, nem egyformaság.
 4. A vallások egysége: mindben közös tanítás, hogy ne tégy olyat mással, amit nem kívánsz magadnak.
 5. A vallás és tudomány összhangja: tudomány nélkül babona van, vallás nélkül anyagiság.
 6. A nő és a férfi egyenjogúsága: a férfi sem főnök, a nő sem főnök.
 7. A szülők tisztelete és a család egysége: tiszteld anyádat és apádat, hagyd játszani gyerekedet.
 8. Az egyetemes oktatás: mindenkinek tudnia kell kifejezni önmagát, dolgozni, ha munkaképes, és ismerni a világot.
 9. A munkavégzés fontossága: a munka a pénzkeresés tisztességes eszköze.
 10. Az ember szellemi természete: az embernek ki kell tudni bontakoznia.
 11. A világcivilizáció kibontakozása: a családokból lettek a törzsek, a törzsekből lettek a népek, a népekből lesz a békés emberiség.


90. ábra: a bahá'í hit jelképe. A világmindenséget jelentő életfát és ég-föld kettősséget jelölő kettőskereszt-jelvény itt a mindenséget arab betűkkel jelképező cifra hármaskeresztté módosul. Az ikercsillag a vallásalapító urak jele. Ők ketten kiegészítik egymást, mint a két szerelmes jó isten, akiket együtt-forgás szélörvényei, vagy a Nap és Hold jelképez. A szél a Vénusz szerelemcsillagjelének  helyettesítőjeként forgó csillaggal vagy örvénnyel jelképeztetik tengrihitünkben. (Két jó dolog dualizmust sokszor alkot.)

A bahá'í mozgalmat érték vádak Iránban, de bizonyítani nem tudták a vádakat. Egyébként mindenki azt gondol, amit akar. Itt röviden olvasható a történetük: http://lexikon.katolikus.hu/B/bahái vallás.html.

Szó esett néhány bahá'í számról. Most essék szó magyar számokról

8. táblázat: számok. Rekonstruált magyar számmisztika sok lehetséges tévedéssel.
Szám:
Jelentése.
Mesterszáma.
Mesterszám jelentése.
Alapszáma.
1:
Egység.
11:
Küzdelem, veszély.
2.
2:
Kétely.
22:
Vakhit.
4.
3:
Család.
33:
Megismerés
6.
4:
Haladás.
44:
Részvét.
8.
5:
Közép, védelem.
55:
Szélsőség, zaklatottság.
10.
6:
Szerelem.
66:
Hitegetés?
12.
7:
Próba.
77:
Önnevelés.
14.
8:
Végtelen.
88:
Vég, új kezdet.
16.
9:
Ég.
99:
Nap, Hold, Vénusz együtt.
18.

A számok után térjünk őshitünk Szélanya-irányzatára. A Szélanya-iráyatból származnak az uráli vallások magvai és a királyi szittyák vallásai: Jogarhordozók népe mint királyi szittyák, uralisztika legújabb őshaza-elméletei Wikipédián, http://www.michelangelo.cn/. Tehát Erdélytől az Urálig terjedő széles pusztán alakult ki e hit az uráli népek és szittyák (szkíták) szétválása előtt. Haragvó Szélanya, Vízanya és Tűzanya együvé olvadva Argimpasza istennő. Ideg és Hold együvé olvadva szittya hadisten. Az uráli mitológiákra jellemző az elemek és idő isteneinek, és ez istenek anyáinak kultusza. A Hold nem gonosz ellensége a Napnak. Az egy kéz csak fél kéz.

És most térjünk vissza a Szélkirály-irányzat tárgyalásához, és ismerjük meg Tűzkovácskirályt, vagyis azt a bizonyos Hadak Urát. Tűzkovácskirály a neve Gönüznek, azaz Göncölnek a Mondák könyvében, mert az ég azonos a tűz elemmel ez irányzatban.

Öreg Puszta áldoz lovat Földanyának,
s Vízanyának, s minden fontosabb Királynak.
Tűzkovács Király az Aranyos Szegletből
jött, a Zöldszakállú Tengernek földjéről.

Azt mondta, nem bírja sokáig az földet
Lúdvérctől menteni, kardot azért küldend.
Ezt a szép ős földet a puszták szélében
Lúdvérc karmaitól meg kell, hogy védjétek!

Ezt a földet tehát visszafoglalás szándéka nélkül foglaltuk el, nem emlékezve félig itteni eredetünkre. A német nagyurakat kellett kiűzni innen. Népírtás nem volt, a testvérnek számító  és idegennek számító korábbi lakók mind túlélték a honfoglalást, bár a csaták utólag színesen lettek elmesélve a kései nagyuraknak. Lúdvérces emberek és lények tehát továbbra sem jönnek e lények ősapáival, ha tudunk élni pár alaptételnek köszönhetően.

9. táblázat: a dualista irányzatok összefoglalása.

Irányzat neve:
Istenei.
Szélanya-irányzat:

Yotengrit éganya: kortalan.
Ukkó és Gönüz: Yotengrit személyei, kortalanok.
Szélanya és Ideg: öregek.
Vízanya és Holdkirály: fiatalok.
Tűzanya és Napkirály: nagyon fiatalok.
Fehérlófia: középkorú.
Kapcsolatai:
Uráli népek, királyi szittyák.
Őselemei:
Föld, Szél, Víz, Tűz.
Bolygóistenei:
Nap, Hold, Vénusz.
Szélkirály-irányzat:
Yotengrit tengeranya és éganya: kortalan.
Ukkó és Gönüz: Yotengrit személyei, kortalanok.
Csillagok Anyja és Kőszáli Király: kortalan és öregedő.
Vízanya és Szélkirály: kortalan és fiatal.
Babba és Tenger: fiatal és öregedő.
Délibáb és Napkirály: nagyon fiatalok.
Ünana és Fehérlófia: nagyon fiatal és középkorú.
Kapcsolatai:
Kína, szabadkőművesség.
Őselemei:
Víz, Nap, Tűz, Föld, Hold.
Bolygóistenei:
Nap, Hold, Szél.
Holdnővér-irányzat:
Yotengrit éganya: kortalan.
Ukkó és Gönüz: Yotengrit személyei, kortalanok.
Víz és Tűz: öregek/kortalanok.
Hold és Szél: fiatalok.
Csillagok és Nap: nagyon fiatalok.
Fehérlófia: középkorú.
Kapcsolatai:
Környező népek, ferencesek.
Őselemei:
Föld, Ég, Tűz, Víz.
Bolygóistenei:
Nap, Hold, Csillagok, Szél.
Ukkon-irányzat:
Yotengrit tengeranya és éganya: kortalan.
Ukkó és Gönüz: Yotengrit személyei, fiatalok.
Ukkon: Ukkó testesülése, nagyon fiatal.
Tüne és Tunár: nagyon fiatalok.
Hold és Nap? Nagyon fiatalok.
Ünana és Fehérlófia: nagyon fiatal és középkorú.
Kapcsolatai:
Kína, Nyugat-Európa.
Őselemei:
Föld, Ég, Tűz, Víz.
Bolygóistenei:
Nap, Hold, Vénusz.

10. táblázat: a három magyar szín értelmezése, valamint shitünk irányzatainak közös életfelfogása.

SZĺN:
Jelentés.
Jelszó.
Szabály.
Testrész.
Boldogító.
PIROS:
Ég.
Szabadság.
Szabad, ami nem árt másnak.
Szabadlélek.
Értelem boldogulása.
FEHÉR:
Életfa.
Egyenlőség.
Tilos ártani.
Lélegzet.
Szeretet érzése.
ZÖLD:
Föld.
Testvériség.
Kell segíteni.
Hús.
Természetes étel.

Tizedik fejezet

Nostradamus: X./96. vers:

A tengerek nevének vallása lesz győztes
Adaluncatif fiának szektája felett:
A makacs és gyászolt szekta félni fog ettől
a két Álef betűtől sérült férfitől.

Egyik hülye csoport minden zsidót utál, másik minden arabot. Mindkettejük ábécéje Áleffel kezdődik. Utálóik egymásra lőnek, aztán ki kell békülniük hogy éljenek túl és jobban, és rájönnek, hogy félreismert embercsoportok abnormális kevés tagjai nem túl bátrak, csak merésznek látszó gyávák.

Vége.

Angol fordítások 30-60 éves olvasmánymutogatóknak, akik ha betegek, akkor kuruzslók balekjai az interneten, mert megunták a goromba kórházi orvost: önkéntes munka 1., önkéntes munka 2..