Vallások

Vissza a Törzs-szinthez. Vissza a projekthez.

1. fejezet

Dualizmus: kettősség, egység. Az uráli népek dualizmusa mindenképpen egység, az árja dualizmus mindenképpen kettősség a vallások világában. Az árja duális irányzatok az ókori keleten és a görög-római világban: Zarathusztrizmus, Manicheizmus, Platón görög filozófiája, és a többi gnosztikus tan, kivéve a Valentiánizmust.

Hüllőisten: égi hüllő. A hüllők alapvetően alvilágiak. A hüllőket hol jónak képzelték, hol rossznak. Lásd még 3. táblázat.

1. TÁBLÁZAT: A DUÁLIS ŐSMAGYAR VALLÁS IRÁNYZATAI.
Irányzat neve:
Istenei.
Finnugor/Szélanya-irányzat:
Éganyánk, felei:
Földanyánk és Égatyánk.
Szélanyánk és Jégesőatyánk.
Vízanyánk és Holdatyánk.
Tűzanyánk és Napatyánk.
Gímanyánk és Ménatyánk.
Kapcsolatok:
Balkán, árják, vízimadarak népe, Manicheizmus.
Elemek:
Föld, Szél,Víz, Tűz.
Égitestek:
Nap, Hold.
Hősök:
Nap, Hold.
Királynék:
Szélanya, Vízanya, Tűzanya.
Irányzat neve:
Istenei.
Kína/Szélkirály-irányzat:
Tenger-Éganyánk, felei:
Földanyánk és Égatyánk,
Földatyánk és Éganyánk.
Vízanyánk és Szélkirály.
Holdanyánk és Tenger.
Napanyánk és Magyarok Istene.
Napkirály és Délibáb.
Kapcsolatok:
Kína, törökök, árják, Szabadkőművesség?, bahá'í.
Elemek:
Föld, Ég-Tűz,Víz, Hold, Nap.
Égitestek:
Nap, Hold, Szél.
Hősök:
Napkirály, Szélkirály, Szépmezőszárnya.
Királyné:
Délibáb.
Irányzat neve:
Istenei.
Máté/Holdnővér-irányzat:
Tenger-Éganyánk, felei:
Földanyánk és Égatyánk.
Vízángyunk és Tűzbátyánk.
Holdnénénk és Szélsűvünk.
Csillaghúgaink és Magyarok Istene,
Délibáb anyánk és Napfivérünk.
Kapcsolatok:
Kína, ferencesek, felvilágosodás, Manicheizmus, szabadkőművesség.
Elemek:
Föld, Ég,Víz, Tűz.
Égitestek:
Nap, Hold, Csillagok, Szél.
Hős:
Mén, avatva Magyarok Istenévé.
Királyné:
Enéh/Kiskacsa.
Irányzat neve:
Istenei.
Ghymes/Menyanya-irányzat:
Földanyánk.
Menyanyánk és Tengeratyánk.
Holdanyánk és Magyarok Istene.
Napatyánk és Délibáb.
Kapcsolatok:
Kína, törökök, árják, Valentiniánizmus.
Elemek:
Föld, Menny, Víz, Tűz, Hold.
Égitestek:
Nap, Hold.
Hősök:
Nap, Magyarok Istene.
Királyné:
Délibáb.
Irányzat neve:
Istenei.
Török/Napkirályfi-irányzat:
Éganyánk, felei:
Földanyánk és Égatyánk.
Csillag-Lég-királyfi.
Hold-Víz-királyfi.
Nap-Tűz-királyfi.
Tűz=Boldogasszony és Nap=Magyarok Istene?
Kapcsolatok:
Kína, törökök, árják, Zarathusztrizmus.
Elemek:
Föld, Lég, Víz, Tűz.
Égitestek:
Nap, Hold, Csillagos Lég.
Hősök:
Csillagkirályfi, Holdkirályfi, Napkirályfi.
Királynék:
Léganya, Vízanya, Tűzanya.

Lehetséges önkétes öntérítő utak:

 1. Manicheizmus>(Bahá'í/)Szélanya(>Ortodoxia/Valentiniánizmus).
 2. Ezoterizmus>Szélkirály(>Bahá'í).
 3. Manicheizmus/Ezoterizmus>Valentiniánizmus/Holdnővér(>Katolicizmus).
 4. Valentiniánizmus>Menyanya/Holdnővér(/Katolicizmus).
 5. Manicheizmus>Napkirályfi(>Bahá'í).
 6. Hitetlen>(Keresztény) Wicca/Hinduizmus>Valentiniánizmus.
 7. Satöbbi.

Az európai néphitek pogány-keresztény kettőssége és a turáni-európai türelemfelfogás jegyében a békés és önkéntesen zsidó-keresztény(-muszlim) Európa-lakók közös egyetértésben fékezhetik meg a muszlim haragvás támadását. A manicheisták gyorsan lesznek muszlimmá. A manicheus, valentiniánus és zarathusztriánus vallásokat és a platónizmust kivéve minden gnoszticizmus 100%-osan százalékosan átverés, nem pedig legalább/legföljebb 50%-osan. A zarathusztrizmus elismeri a szabad akaratot, és nem tartja világteremtőnek a sátánt. A valentiniánizmus uráli dualizmusa és filozófiai része erősen emlékeztet a szovjet időket megelező türelmes sztyeppei életfelfogásra, főleg a Menyanya-vallásra. A manicheizmus a zarathusztrizmus, kereszténység és buddhizmus keveréke, erősen dualista, de nem uráli jelleggel.

2. fejezet

2. TÁBLÁZAT: SZÍNEK ÉS SZAVAK.
SZĺN:
Jelentés.
Boldogító.
Szabály.
SÁRGA:
Mindenség/Nap.
Védelem.
Ártalom megtorlása.
PIROS:
Ég/Vér.
Értelem.
Szabad, ami nem árt másnak.
FEHÉR:
Életfa/Tisztaság.
Érzelem.
Tilos ártani.
ZÖLD:
Hegy/Fivér.
Élelem.
Kell segíteni.
SZĺN:
Őselem/Halmazállapot. Érzékek.
Jelenség.
SÁRGA:
Tűz/Plazma. Látás és öröm.
Hit.
PIROS:
Víz/Folyadék. Hallás és kétely.
Adat.
FEHÉR:
Szél/Gáz. Szaglás és érdeklődés.
Erő.
ZÖLD:
Föld/Szilárd. Tapintás és méreg.
Anyag.
SZĺN:
Testrész.
Lélekrész.
Jelszó.
SÁRGA:
Őrszellem.
Megváltó.
Bölcsesség.
PIROS:
Szabadlélek.
Én.
Szabadság.
FEHÉR:
Lélegzet.
Társ.
Egyenlőség.
ZÖLD:
Hús.
Iker.
Testvériség.

3. fejezet

3. TÁBLÁZAT: JELKÉPEK (ÉS KERESZTÉNY IMA).

A Holdnővér-irányzat Szélirály-mandalája.
Nem hivatalos! Csak ezen a honlapon!
A ciklikus és folyamatos megújulás jelképe.
Tűz és Nap. Föld és Hold.
Víz és Csillag. Ég és Szél.
A Világegyetem közepe, tökélye és természetessége.

Három tilalom és három kötelesség.
A három szabadság pedig:
léleké,
szóé,
és cselekvésé.
Szabad, mi nem árt másnak!

Napos-Holdas Életfa. Alma-emlők.
Ember, állat, növény. Anyai megváltó.
A feltámadó Nap-hérosz itt az élet kapuja.
A halandóság Hold-odúja a halálé és fogantatásé.
A kígyógyökerek már kifejezhetik a dualitást.
Az alvilág itt nem pokol, hanem föld.
Szellemi világok

Ég. Égi Atya: jó; bolygók: jók; hősök: jók.
Föld. Nagy Anya: jó; elemek: jók; ősök: jók.
Pokol. Ármány: rossz; jégesők: rosszak; hüllők: jók.

Van, hogy hitték: alvilág: Föld méhe.
Van, hogy hitték: alvilág: Pokol.
Van, hogy hitték: alvilág: Szeol.

Hüllők: jók/rosszak egy-egy hitvilágban.
Alakváltó: divatosan hüllő-alakú.

A világegyetem nagy
        építőmestere a világ kezdete, rendje és vége.
Ferences-bencés-domonkos sellős egyedi mintám. Vándorborbélyok hatása? Ferencé a Nap-himnusz, többieké az eredeti szabadkőművesség, alapították vándorkőművesekkel. Ők "hárman" a manicheizmust önműveléssé fokozták le, a katolicizmus tételeit a magyar sámánizmus tételeivel bizonyíthatták maguk számára. Üldözték az erős gnoszticizmust, vizsgálták a szomszédok közti mérget. JAV.: bírók nem sellősök.

"Másik Naphimnusz"

Miatyánk, ki vagy Mennyekben,
áldjon a Nap, ki a képed,
áldjon a Hold és a Csillag,
s Szél, az időket ki hozza,

áldjon a Víz, aki tiszta,
áldjon a Tűznek világa,
áldjon a Földanyácska,
Krisztus Urunk Egyháza!

Áldjon a Halál, ki bátyánk,
áldjon a szívi igazság,
megbocsátunk vétkezőknek,
enni adunk éhezőknek!

77 iga

Együtt egyesülni isteni szülőknek. Teremtményeknek is. Így lett ez teremtve.
Korai az anyának nem vétke lánysága. Sokan hiszik, bétke: hogy nincsen felnőve.
Szabad, mi nem ront mást. Segítsél, gondozzál! Egyén, köz és testvér; Nem önzés, gép, KZ!
A mások lelkének, szavának, tettének szabadságát tiszteld! Mások is tiédet!
Ne higgyél el mindent, ne lustulj, be tojj be! Gondolat, szó és tett értelmét vizsgáld meg.
Ne erőszakoskodj, ne hazudj: ne lopkodj! Ha szükség törvényt bont, szeretet ne múljon!
Büntetés, bocsánat, jóvá tét fontosak. Másoknak, magadnak. Békéért fontosak.
Harcban védjed, mentsed nőket és gyengéket: ellenét, sajátod, foglyodat, bajtársod.
Jó a sereg, hogyha élettárs hű marad, árvák és rokkantak ellátva el vannak.
Hont civil is védje, veszekvés ne legyen! Szökött gyermek harcost végezni nincs jogod!
Menekvés sorrendje: kisgyerek s nagy, s öreg. Ínség szájsorrendje: utódod s ősöd s te.
Szaporodás fontos, s milyen lesz anyósod. Néz meg jól a szép szót, csúnya szót, szándékot.
Őszinteség, hűség, gyöngédség, segítség. Ám zsarnoki házból néked lesz zsarnokod.
Embereket össze tartsa a szeretet! Gyűlölet és eszme ne tiltsa létedet!

Lap elejére.

Religions

Back.

Chapter 1

Dualism: opposition, unity. Uralic dualism: totally unity. Gnostic dualism: totally oppossition.

Arch-Hungarian lizardgod: heavenly lizard. Lizard are under earth, too. Lizards were believed as good or bad spirits or animals on the world. See also 3rd table.

1st TABLE: WAYS OF THE ARCH-HUNGARIAN DUALISTIC RELIGION.
Name of the way:
Gods.
Finno-Ugric/Russian way:
Mother Sky:
Mother Earth and Father Sky.
Wind Mother and Father Hail.
Mother Water and Father Moon.
Mother Fire and Father Sun.
Mother Totem and Father Totem.
Relation(ship)s:
Balkan, Aryans, People of Birds on Water, Manicheism.
Elements:
Earth, Wind, Water, Fire.
Planets:
Sun, Moon.
Heroes:
Sun, Moon.
Princesses/Queens:
Wind, Water, Fire.
Name of the way: Gods.
Zodiac/Chinese way:
Mother Sea-Sky:
Mother Earth and Father Sky,
Father Earth and Mother Sky.
Mother Water and King Wind.
Mother Moon and Husband Sea.
Mother Sun and National Ancestor.
King Sun and Mirage.
Relation(ship)s:
China, Turkics, Aryans, Freemasonry?, Baha'i.
Elements:
Earth, Heaven-Fire, Water, Moon, Sun.
Planets:
Sun, Moon, Wind.
Heroes:
King Sun, King Wind, Fine Grass.
Princess/Queen:
Mirage.
Name of the way: Gods.
Matthew/Pannonian way:
Mother Sea-Sky:
Mother Earth and Father Sky.
Wife Water and Brother Fire.
Sister Moon and Husband Wind.
Sister Stars and Father Totem,
Mother Mirage and Brother Sun.
Relation(ship)s:
China, Franciscans, enlightenment, Manicheism, Freemasonry.
Elements:
Earth, Sky, Water, Fire.
Planets:
Sun, Moon, Stars, Wind.
Heroe:
Father Totem.
Princess/Queen:
A Mother Totem or the Venus.
Name of the way: Gods.
Ghymes/Slovakian way:
Mother Moon.
Mother Heaven and Father Sea.
Mother Moon and National Ancestor.
Father Sun and Mother Mirage.
Relation(ship)s:
China, Turkics, Aryans, Valentinianism.
Elements:
Earth, Heaven, Water, Fire, Moon.
Planets:
Sun, Moon.
Heroes:
Sun, National Ancestor.
Queens:
Heaven, Moon, Mirage.
Name of the way: Gods.
Sun-Fire/Turkic way:
Mother Sky:
Mother Earth and Father Sky.
Prince Star-Air.
Prince Moon-Water.
Prince Sun-Fire.
Fire=Virgin Mother and Sun=National Ancestor?
Relation(ship)s:
China, Turkics, Aryans, Zarathustrism.
Elements:
Earth, Air, Water, Fire.
Planets:
Sun, Moon, Starry Air.
Heroes:
Prince Star, Prince Moon, Prince Sun.
Princesses/Queens:
Mother Air, Mother Water, Mother Fire.

Probable ways of voluntary self-convertings:

 1. Manicheism>(Baha'i)Finno-Ugric(>Orthodoxy/Valentinianism).
 2. Esoterism>Zodiac(>Baha'i).
 3. Manicheism/Esoterism>Valentinianism/Metthew(>Catholicism).
 4. Valentinianism>Ghymes/Matthew(/Catholicism).
 5. Manicheism>Sun-Fire(>Baha'i).
 6. Atheist>(Christian) Wicca/Hinduism>Valentinianism.
 7. Etc.

Pre-Sovyet Turan was a tolerant land. Pagan-Christian duality of many European folkbeliefs under egis of European-Turanian tolerance between Jews and Christans )and non-fanatic Moslems): it can porect now-atheist Europe from Moslem fanatism. Manicheists become Moslem easily. Manicheism, Valentinianism, Zarathustrianism and Platonism: 0-50% bullshit. Other gnosticisms: 100% bullshit. Zarathustrism: wanting acts is a free thing, the satan did not createc the world. Valentinianism: Uralic dualism, perhaps Turanian philosophy, mainly Ghymes religion. Manicheism: by Zarathustrianism+Christianism+Buddhism, it has a strong dualism.

Chapter 2

2nd TABLE: COLORS AND WORDS.
COLOR:
Symbol.
Happyness causer.
Rule.
YELLOW:
Sun.
Protection.
Punishing bad acts.
RED:
Blood.
Mind.
Can do good acts.
WHITE:
Purity.
Feels.
Must not bad acts.
BLACK:
Brother.
Food.
Help.
COLOR:
Element/Statement. Senses.
Thing.
YELLOW:
Fire/Plasm. Sight and joy.
Faith.
RED:
Water/Flood. Hearing and unbelief.
Data.
WHITE:
Wind/Air. Smelling and intresting.
Power.
BLACK:
Earth/Stable. Touching and anger.
Matery.
SZĺN:
Body-part.
Soulpart.
Password.
YELLOW:
Genius.
Messiah.
Wisedome.
RED:
Spirit.
Ego.
Freedome.
WHITE:
Life-soul.
Partner.
Equality.
BLACK:
Flesh.
Twin.
Brotherhood.

Chapter 3

3rd TABLE: SYMBOLS (AND A CHRISTIAN PRAISE).

A mandala for Matthew religion.
Made in here!
Cycles and permanent way for new.
Fire and Sun. Earth and Moon.
Water and Star. Sky and Wind.
The centre, perfection and certainity of Universe.

3 "don't"-s, and 3 "have to"-s or "must"-s.
3 "can"-s:
of soul,
of words,
of acts.
Can do things those are not harmful to others.

Life Tree with Sun and Moon. Apple-breast.
Man, animal, plant. A Messiah Mother.
Resurring Sun-hero is gate of life here.
Moon: sex and death.
Snake-roots: roots or duality.
Underworld: being earth here,  not hell.
Spiritual worlds

Sky. Lord Father: good; planets: good; heroes: good.
Earth. Great Mother: good; elements: good; ancestors: good.
Hell. Evil: bad; hails: bad; lizards: good.

Was believed: underworld: womb of Earth.
Or was believed: underworld: Hell.
Or was believed: underworld: Seol.

Lizards: good/bad in mythologies.
A shapeshifter: lizard shape, Nordic man shape, etc.

A világegyetem nagy
         építőmestere a világ kezdete, rendje és vége.
My syren motive by Franciscan-Benedictian-Dominican. By travelling barbers? Francis: Hymn of Sun. Others: original Freemasonry with travelling masons. These orders used Manicheism only as self-reforming, helping Catholic teaches may by philosophy of Hungarian Shamanism. Against gnosticism, detecting angers between neighbours. OOPS:  syren's not Dominican.

Hymn of Sun, the 2nd

Our Father, who are in Heavens,
get blesses from Sun, who's your face,
get blesses from Moon and from Stars,
get blesses from weatherry Wind,

get blesses from the pure Water,
get blesses from the shining Fire,
get blesses from Earth, our mother,
get blesses from the Christian Curch.

Get blesses from Death, our brother,
get blesses from justice of heart,
we forgive to sinful persons,
we give water for half-dead ones!

7+7 rules (by shamans)

Good sex between partners, for example great gods, also between creations: it was created this way.
Mother girls are really not sinners, only girls, but people believe that they sinner persons.
Can do non-evil things, have to, must help to ones: free equal brotherhood, not money, red, nazi!
Tolerate the freedome of soul and words and acts of the other persons; other ones your freedome!
Do not believe blindly, not be lazy, no aah, and analyse meaning of thoughts and words and act.
Do not be violent, no tell lies, do not steal, but If you're in trouble, also must love others!
Punishment, forgiveness, good working are needing. for others and for you, important ones for peace.
Protect and save women and not powerful humans from both sides when war is: for example who's catched.
Armies are good by you, if your woman's faithful; if you're hurted: you helped; or died: orphans helped.
Homeland is protected also by civilians: don't be angry, neighbours, Deserted kid let live!
The order of running: little kids, bigs, old men; but order of feeding poor men: kid, old, woman.
Love and good kids, partners, relatives for living: look good and bad words, thoughts.
Don't tell lies, be faithful, be kind, help him or her, but dictators are born from despotic houses.
Power of unity let be love, not anger, and you can be exist, but they says, have to dye.

Up.

Szinkretizmus

Miatyánk, ki vagy Mennyekben,
áldjon a Nap, ki a képed,
áldjon a Hold és a Csillag,
s Szél, az időket ki hozza,

áldjon a Víz, aki tiszta,
áldjon a Tűznek világa,
áldjon a Földanyácska,
Krisztus Urunk Egyháza!

Áldjon a Halál, ki bátyánk,
áldjon a szívi igazság,
megbocsátunk vétkezőknek,
enni adunk éhezőknek!


Istentípus:
Anya.
Atya.
Fiú.
Kívülálló.
Finnugor:
Föld Anya.
Égi Atya.
Világügyelő.
Ármány.
Egyiptomi:
Ízisz.
Ozirisz.
Hórusz.
Széth.
Keleti:
Májá.
Suddhodana.
Buddha.
Rávana.
Keresztény:
Mária.
Jehova.
Jézus.
Sátán.
Iszlám:
Ámina.
Allah.
Mohamed.
Sajtán.

Emberi nevek az istenes táblázatban: Májá, Suddhodana, Buddha, Mária, Jézus, Ámina, Mohamed. Ezek a pogány istenek kultuszát fedeznék a világvallások terjeszkedése után. A kereszténység esetében bevált. Ez volt a néphit. Keresztény-pogány szinkretizmus, keresztény hitmegvallással. Jehovát/Allahot és Buddhát/Jézust imádottnak mondani, a többieket pedig tisztelni mint jó embereket vagy átkozni, mint rossz szellemeket. A Fiú a főistengyermekek összesített személyisége.

A dél-ázsiai népek terjeszkedése hamarosan várható. Régi nagy és új növekvő sivatagokban élő népek ezek, és némelyik állam gyakrabban vad, de mindenütt vannak törtető egyedek., akik kihasználják, hogy hamarosan szüksége lesz országuknak a vízfogó világhódításra. Ebben kapóra jön nekik, hogy polgáruk kényszerült Európába vándorolni, akik egyszer elegen lesznek az európai államok megzsarolásához. Így új vezető rétegeink lennének, nem őshonosak. Az indiai veszély része a hindu hittérítés, a kínai terjeszkedés a buddhizmust kényszerítheti ránk, az arab veszély az iszlám vallást vagy annak rossz értelmezését.

Életfa almaemlőkkel. Halálfa holdodúval. Születés, halál, feltámadás. A feltámadás napmadara. A beavatás és halál és keresés holdodúja. Az odú körüli kígyók, mint gyökerek: Földanya kígyóteste és Égi Atya kígyóteste. Földanya égi szeme a hold, Égi Atya arca a nap. A nap féme az arany, a holdé az ezüst. A vénuszé a réz. A magyar néphit egyik rétege szerint a Világügyelő jelképe a Vénusz. Rézkígyó őrzi a tudást a méltatlanoktól, sátáni vaskígyó csábít a rossz tudásra.

A teremtés nő-férfi dualizmusán illetve a családias szentháromság nőies-férfias szent lelkén kívül áll a sátán, aki harcias jó-rossz dualizmusban ellensége a három jóságosnak. A Szentlélek elsősorban anyai, másodsorban atyai. Mert a Nagy Anya magában foglalja párját, az Égi Atyát, így a Szentlélek Atya is tud lenni. Ebben az értelemben három isteni test közös és káromolhatatlan isteni lelke. Aki őt úgy káromolja, hogy nem tartja őt gonosznak, annak biztosan nincs bocsánat. Talán másoknak sincs, de a mai életek pillanatai néha olyan meghökkentőek, hogy Istent nem könnyű jónak hinni.

Lap elejére.

Sincretism

Back.

Our Father, who are in Heavens,
get blesses from Sun, who's your face,
get blesses from Moon and from Stars,
get blesses from weatherry Wind,

get blesses from the pure Water,
get blesses from the shining Fire,
get blesses from Earth, our mother,
get blesses from the Christian Curch.

Get blesses from Death, our brother,
get blesses from justice of heart,
we forgive to sinful persons,
we give water for half-dead ones!

God-type:
Mother.
Father.
Son.
Outsider.
Finno-Ugric:
Earth.
Sky.
Ranger.
Sin.
Egyptian:
Isis.
Osiris.
Horus.
Seth.
Eastern:
Maya.
Shuddhodana.
Buddha.
Ravana.
Christian:
Maria.
Yehova.
Jezus.
Satan.
Islam:
Amina.
Allah.
Mohamed.
Saytan.

Humanly names: Maya, Shuddhodana, Buddha, Maria, Jezus, Amina, Mohamed. Son: children in one person.

Birth, death, rebirth, knowledge. Satan VS the Male-Female dualism or Family-trinity.

Gold: Father. Gold and Silver: Mother. Gold and Bronze: Son. Iron: Satan.

They are snakes. Jesus protects knowledge, Satan gives bad knowledge.

Up.