Rovások rólunk

English Page

Wap

Link valaki öko-ötletéhez

Fontos

A rovásírás

A nikolsburgi ábécé.
    Föltehetőleg Janus Pannonius grammatikavázlatának töredéke,
    amelyhez egy tizennegyedik századi ábécét használhatott fel. Az
    eredeti betűnév-helyesírások szerint az azelőtti évszázadból
    jegyeztetett le, a 13.-ból. Székely betűi jobbról balra: a, eb,
    ec, enc, eck, ecs, encs, ed, and, ej, e, ef, eg, eg, engy, aty,
    ecsecs, eh, i, ej, ak, el, ely, em, en, eny, enej, o, ep, emp,
    ek, er, es, ezs, et, ent, u, ü, ö, esz, ez, ezt, est, temporisz
    (est és isz alatt), isz(=us). Ámen. Fölhasznált irodalom:
    Szekeres István: A székely és az ótörök írás eredete; Vékony
    Gábor: A székely írás.
A nikolsburgi ábécé. Föltehetőleg Janus Pannonius grammatikavázlatának töredéke, amelyhez egy tizennegyedik századi ábécét használhatott fel. Az eredeti betűnév-helyesírások szerint az azelőtti évszázadból jegyeztetett le, a 13.-ból. Székely betűi jobbról balra: a, eb, ec, enc, eck, ecs, encs, ed, and, ej, e, ef, eg, eg, engy, aty, ecsecs, eh, i, ej, ak, el, ely, em, en, eny, enej, o, ep, emp, ek, er, es, ezs, et, ent, u, ü, ö, esz, ez, ezt, est, temporisz (est és isz alatt), isz(=us). Ámen. Fölhasznált irodalom: Szekeres István: A székely és az ótörök írás eredete; Vékony Gábor: A székely írás.

Helyesrovás

 1. A valódi rovás iránya jobbról balra történik, hogy a kés ne vágja meg a másik kezet. A papíron tollal rovás balról jobbra, hogy az író kéz ne maszatojla össze a papírt. Az írásirány tehát annak függvénye, hogy milyen az íráshordozó, és hogy az emberek többsége jobbkezes.
 2. A rótt szavakat nem tilos egybe írni némely esetben. Ezen esetek bizonyára a jelzős főnevek, határozós igék és kötőjeles szavak.Fonetika, hangugratás, szóköz.
 3. A szavakat valóban fonetikusan írjuk, tehát hegységet hetységnek kell írni, de a modern használatban elterjedt a szóelemző írásmód.
 4. Az íráskép tehát fonetikus, csak nem jelzi a hosszúságot és bizonyos hangokat, főleg az E hangot.
 5. A magánhangzót mindig ki kell írni, ha hosszú, együtt hangzó, szóvégi vagy váratlan hangzású.
  Például: SZOTAR SZaVA SZOCIKJEIBeM VAN.
 6. A kiejtésben alig hallható mássalhangzókat nem kell kiírni, de a sziszegőket mindig jelölni kell: sz, s, c, cs, z, zs.
  Például: TeStVÉReM.
 7. Példamondat: TeStVÉReM, A SZOTAR SZaVA SZOCIKJEIBeM VAN.
  Leírva: TSVÉRM, ASZOTARSZVA SZOCIKJEIBMVAN.
  Kiejtve: TESVÉREM, A SZÓTÁR SZAVA SZÓCIKJEIBEM VAN.
  Helyesírva: Testvérem, a szótár szava szócikkjeiben van.

Számrovás

 1. Számrovásjelek: 1, 5, 10, 50, 100, 1000. Az 1-es, 5-ös, 10-es megegyezik a római számokkal. Az 50-es és a 100-as pedig az 5-ösnek és a 10-esnek az áthúzása egy függőleges vonallal, amely olyan, mint az eSZ rovásjel vagy 1-es számrovásjel. Az 1000-es jelét egy majdnem vízszintes vonal is átmetszi a derekánál, tehát úgy néz ki, mint egy nyolc-sugarú csillag. Az 5-ös számrovásjel eredetileg egy ferde vonal volt, amely formailag megegyezett az úgynevezett kis eR rovásjel kései alakjával. A kis eR a nagy eR egyszerűsítése, csupán egy kis ferde vonalból áll, amely újabban, pár száz éve már nem olyan kicsi betű, de ugyanolyan egyszerű, mint azelőtt.
 2. 1848 helyesrovása: 1000-8-100-10-10-10-10-5-1-1-1. 2000 helyesrovása: 1000-1000. 1000000 helyesrovása: 1-1000-1000.

A Vargyasi Keresztelőmedence

Keresztelőmedence a 11. századból. A rajta
    olvasható szöveg az adományozó uraság önméltatása.
Keresztelőmedence a 11.-13. századból. A rajta olvasható szöveg az adományozó uraság önméltatása.

Peremére rótt szöveg olvasata: (SZent)MihaÉLYJOHTaNKeVeD. Szent Mihály arkangyal, jutva köved. Az első név egy rövidítés, csak kezdő, végző és hosszú hangjai vannak jelölve ebben az egy úr által egyénileg felajánlott keresztelőmedence feliratában. Az eR rovásjel tehát valójában egy eH/-féle rovásjel, mert másfele lejt a ferde szára. Ez az ókori Közép-Európa bronzkora óta a há hangot jelöli a rovásírásokban, mint a latin ábécében is meglévő H betű rovott variánsa. Ez görögül Éta, amely a a pannonikus ábécében, minden rovásírás legfőbb ősében Hetä/Hota volt, a görög és ugariti és betűk neveinek alapján. De az É hangot a ma ismert, tehát mindenképpen gyakoribb eH-rovásjel jelöli, mint az E rovásjel szögletes változatának megnyújtott mellékvonalaival alkotott betű. Ez az É rovásjel nem lehet eH rovásjel, mert két iksz-alakú része egybe van írva annak ellenére, hogy még a nikolsburgi ábécé alkotásának korában is archaikusak voltak a jelek formái. Az eH rovásjel két része olyan távol lebegett egymástól, hogy a későbbiekben egy közbülső iksz-alakkal is egybeírták a két lebegő iksz-alakot.

Mihály a sátán elleni harc hadvezére. A keresztelés is harc a sátán ellen, habár Mihálynak nincs köze a kereszteléshez. De hát ez a medence egy lelkes felajánlás, hisz rá van írva, hogy a rendeltetésének megfelelő helyre került, felajánlva Isten egyik legfőbb szolgájának.

Mivel ez a felirat minden korai felirathoz illően szinte magánhangzók nélkül íratott le, és föltehetőleg a hosszú magánhanzók kötelező kiírása örök érvényű szabálya a rovásírásnak, ezért ezt a szöveget rövid magánhangzók kikövetkeztetésével kell elolvasni. Ebben a korban még megvolt az úgynevezett hosszú e, zárt e és rövid á (ē, ë és ȧ). Továbbá a tőszavak végén még sokszor hallhatóak voltak a magánhangzók. A szótövek megmaradt magánhangzói kétféleképp válhattak hosszúvá: a hosszú e, zárt e és rövid á hangok sok helyen lezajlott kihalásával, illetve a tővéghangzók lekopásával.

És még valami: A joht ige jutott alakjának régies kiejtése nem lehetett johtán, csakis johtan, hiszen ha harmadik személynek az -an/-en rag volt a jele, méghozzá alanyi ragozásban, és a szegten ige múlt idejének, pontosabban befejezett múlt idejének jele két dolgot mondhatunk el. Se a tárgyas ragozás -á/-é, azaz -i/-(j)a ragja, se az elbeszélő múlt idő -á/-é és -áá/-éé, azaz -a/-e és -á/-é jelei nem lehetnek a helyesen odaolvasható magánhangzók, mert ezek a toldalékok abban korban még hosszan voltak kiejtve. Abban a korban csak az -ó/-ő vézgződések voltak röviden ejtve, mert az -ó/-ő/-(j)ú/-(j)ű képzők akkor még -av/-ev képzőnek hangzottak. (E két képző közös eredete lehet talán az oka annak, hogy az a máig fönnmaradt -u/-ü végződések többnyire vagy teljesen rövidek.) A joht ige töve megtalálható az obi-ugor nyelvekben is. Tehát a lovasnomád ugor nép szava volna ez. (Az ugorok valóban lovasnomádok voltak a magyar nyelvészeti babona ellenére. És nyelvrokonok meg vérrokonok minden műkedvelő kutatói babona ellenére. A nyelvészeknek is vannak babonáik, de ők képzettebbek. A nyelvrokonságunk nem mutat minket dicstelennek. Lásd e honlap Urál-Altáj c. aloldalát.)

És még egy fontos dolog, a kettőshangzókról: az -aú/-eű kettőshangzónak tulajdonképpen kétféle változata volt régen: az -av/-ev mellett ismeretes volt még az -ah/-eh. Ez lehet az oka az O betű kiírásának, ugyanis az O betű jelölhette az a hangot, talán latin betűs írásunk hatására. Így kijön az -ah kettőshangzó, amit jelölni kötelező, mert hosszú magánhangzó. A sémita írásoknak is sajátossága, hogy a kettős, egyszerű hosszú, és szóvégi magánhangzókat jelölni kellett valamilyen módon a H, V, J hangértékű betűk egyikével. Ma ehhez bonyolult ékezeteket használnak.)

Az eD jel azonosítása: eredetileg egy eT rovásjelre emlékeztető betű volt, amelynek ferde szára nem ért el a függőleges vonal felső végének magasságáig. Az is gyakori, hogy a ferde vonal jobb oldalon emelkedik. Ennek túlhúzásából lett az eD rovásjel kereszt alakja.

Az Énlakai Mennyezetkazetta

1668-ban pingálta Musnai György
    diakónus.
1668-ban pingálta Musnai György diakónus.

Betűsorának olvasata: eGY AZ ISTEN! GEORGYIUS MUSNAI DIAKÓN. DEUT: VI. (Unitárius jelszó, írta Musnai György diakónus. Hivatkozási alap: Kivonulás könyve, 6. rész: Ne imádjál rajtam kívül más isteneket!)

Négy sarkában lévő szójelek olvasata: eGYazISTeN!

Ábráinak jelentése: A sarok-szójelek, mint kettőskeresztes tulipánra emlékeztető rovásjelek az unitárius jelszó világgá kürtölését jelképezik a világ négy sarkának ábrázolásával. A kazetta szélén látható hullámvonalak a világóceánt jelképezik. A középső rész a földet, a tulipánféle keverék növény az életfát, a kancsó a világegyetem rendezettségét. A kancsó hieroglifa olvasata: KECSEG-TeLEn. Tehát köcsög tele és kétségtelen. Kétségtelen egy az Isten. Az életfa levelei, szirmai és ágai együttesen az unitárius jelszó hieroglif ábrázolásának vehetők. Az életfa, mint növényábrázolás, beleértve az ágak függelékeit, a lerajzolt környezettel együtt egy félig pogány, félig keresztény mondókát, mondókafajtát mesél el a szemünk láttára: Föld szülte fát, fa szülte ágát, ág szülte bimbóját, bimbó szülte virágát, virág szülte szent Annát, szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Krisztus urunkat, világ Megváltóját. Ez a mondókabeli fa tulajdonképpen egy almafa. Ez a mondóka igen változatos szövegű, a fa eredetéről mindig másként szólva, és akár még a fa fajtáját is megemlítve, köszöntőbe foglalva vagy önálló szövegként.

Szabványjavaslat

A rovásírás jelképvilága

Istenek és rovások

Lap elejére.


Aloldalak

Új aloldal: Talamasca

English Page

Wap

Hagyomány és túlélés

Urál-Altáj

Álomfogók Rajongói Lap

Iszlám

Média

Labanc Info

Tengerszél Terv: lásd következő fejezet címlistája.

Lap elejére.


Pogányság

Yotengrit és rovásírás

Boldogasszony és Magyarok Istene

Szabadkőművesség és más körök

Mesék, dalok, események

Mesék, mesék, események

Nyirkai jóslat elemzések

Tengerszél Terv

Szkítakeresztényeknek: 1, 2, 3, 4 (új).

Ég Anyácska.

Lap elejére.


Letöltések

Lap elejére.


Oldalajánló

Lap elejére.