Történelem és hatalom a Nikolsburgi jelsor nyomán

Vissza. Kezdőlap.
Frissítve: 2013.03.03.
A cikkek és jegyzetek egyformán fontosak!
A jóslatokal vigyázni kell, mert mondani bármit lehet!
Meg mindenben tudni kell kételkedni!
A CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI MÉG AKKOR IS TARTALMAZ IGAZSÁGOT, HOGYHA AZT A ZSIDÓKRA KENŐ, SZOCIALIZMUST NEM BÍRÁLÓ, DE VÉDŐ HAMISÍTVÁNY.

A korábban Nikolsburgnak nevezett, ma Csehországhoz tartozva Mikulovonak nevezett városban a hercegi Dietrichstein Könyvtár egy 1483-ik évi õsnyomtatványa õrizte meg, mely nyomtatvány Nürnbergben jelent meg, és a jelsort tartalamzó pergamenlap lett a hátsó borító elé lett bekötve.

A latin betűk nyomtatott átírása:
Littere Siculorum quas sculpunt
vel cidunt in lignis
a eb ec enc eck ech/ ench/enć ed and ey e f egh eg eng athy echech eh
i ac vnc l ely m en eny nye o ep emp ek r eSch/Ss S eth
enth v ew eŏ w s z ezt eSt tprus us amen
A jelek olvasható átírása:
A székelyek betűi, melyeket fára véstek vagy róttak.
A, eB, eC, eNC, eCK, eCS, eNCS, eD, aND, eJ, E, eF, eG, eGY, eNYGY, aTY, eCSeCS, eH,
I, aK, uNK, eL, eLY, eM, eN, eNY, eNeJ, O, eP, eMP, eK, eR, eS2/eZS, eS, eT,
eNT, U, eV, Ö, Ü, eSZ, eZ, eZT, eST, TPRuS, US. AMEN!
A jelek fogalomjelentései:
Varga Géza és Szekeres István nyomán:
Anya/Enéh, EB/Bél, Celõke, ligatúra, ligatúra, CSap, ligatúra, Dél/Du, Anya-Atya, Jó, Égbolt, Föld, ÉG/ÁG, Jég/EGY, ligatúra, ATYa, ligatúra, Hal,
Íj/Isten, FÁK/PataK, Szélrózsa, Ló/ÉLő, MelLLső/LYuk, Magas, Nagy/Nap, NYugat, ligatúra, Oldal, Pihe, SzeMPilla, Kobak/Kebel, Rét/Nap, Zsenge, Fa/VaS/Sarok, Tűz/Tengely,
ANTilop/TeN, Üst, Vas, jelentése ismeretlen, Üdhely/Idõ, SZár, Zúg, ligatúra, ligatúra, Szabír Ős, Õs. Úgy legyen!
Az Ö betû itteni változata talán ökörhúgy, az E betû szerintem embert jelent.

A magyar nép három õse régészetileg a türk, a szkíta, és az ugor, akiket ma obi-ugornak nevezünk. Iszlám és ortodox forrásokban türknek nevezik a magyarokat, katolikus forrásokban szkítának az ismertetõjegyek alapján. A magyar törzsszövetség nyelvei magyar és türk. Toteme a Turulmadár, mely az indián Viharmadárral azonos, és alkalmas hattyúvadászatra, de ami a legfontosabb, a magyar törzsszövetség számára a turáni népek egyesülésének jelképe. Jelei a székely rovásírásban: eCS, eP, eZ. A turáni népek összefogásának jelképe. A hagyomány szerint az özönvíz után Turánból népesítették be újra a Világot, mely régészetileg a Kárpát-medencébõl indult ki, az Aranyos Szegeletbõl.
Türk õsök: rovásírásukban az i betű a jé hangot is jelölte, vagy a mélyhangrendû i hangot, az u betű az o hangot is, az ü betû az ö hangot is. Szótagjeleiknek még tükrözött kiejtése gyakran elõfordult, rendes mássalhangzóbetűjük kevés volt. A türk nyelvekben a Turult Togrulnak mondták, és a fejedelem õsének jellemzõ képe. A nikolsburgi Ö betű a székely rovásírás másik Ü betűjének a tükörképe, amely húgyot jelent. Az Ü mint idõ is szokott Ö betûként használva lenni a székely rovásírásban. Az O betű az U mint üst oldalát jelenti. Zenénk belsõ-ázsiai, és türk jellegű, nyelvünkkel szervesen egységes, õsi ötfokú, és ereszkedõ dallamívű.

Szkíta õsök: A szkíták szerint Bel Isten teremtette a Világunk, Istent a szarvas jelképezi, önelnevezésük szaka, ami szarvast jelent, mert õk a szarvas népe. A Bél rovásjel iksz-alakja jelenthet szarvast, mert Lascaux barlangjában õskori szarvasfejrajzoknak is, összesen ötnek ez a váza. A Ló iráni szó, jelentése kedves. A szkíta nép élt Iránban, sztyeppéken, Kárpát-medencében. A szkíta, mint a sumérok nyelve az alanyt ragozta, nem a tárgyat. A sumérok õsapja, a turáni mitológiában fontos személy, Nimród Kus fia, mint a magyarok, cigányok, perzsák és számos feketeafrikai nép őse. Kus Kám fia. Sumérok sokszor vándoroltak a szélrózsa minden irányába, műveltségi hatásuk jelentõs.
Az ugor õsök elõtt essen szó a hun õsökrõl, mert nekik köszönhetõ az Üst jele, ezenkívül régészetileg Érdy Miklós régész mutatta ki a lovastemetkezések által, hogy számos magyar szokás azonos volt a hunnal. Tanulmánya címe A hun lovastemetkezések magyar vonatkozásokkal A hun lovastemetkezések című tanulmánykötetben.
Ugor õsök:  László Gyula régész szerint ha ilyen sok a szabályos hangmegfelelés a finnugor nyelvekben, akkor az uráli alapnyelv a magyar volt, mint közvetítõnyelv. De elõbb vizsgáljuk meg az orrhangú ligatúrákat a nikolsbursgi jelsorból. Az eMP, eNT, uNK, nem is ligatúrák, az enc és az and kettõzései az eCnek és az eDnek. Emb jel mint ligatúra nem létezik a székely rovásírás más változataiban sem, de megvan jobbára az emp módosításaként. ENYTY ligatúráról nem tudok, de a nikolsburgi jelsorban van eNYGY ligatúra és eNCS ligatúra eny meg egy betűbõl, illetve eN meg eCS betűbõl. EMV, eMF és eNG jelekrõl nem tudok. Az enytyé mássalhangzótorlódások amúgy nagyon ritkák, például billentyű, bizgentyű, kallantyú. Több nem is jut eszembe, lehet hogy csak ennyi van. Az em és az en fonetikailag orrhangú bé és dé. Az emvé és emef torlódások talán csak orrhangú vé hanggal kezdõdnek. A gé hang amúgy nem határozottan zár jellegű, így a há hanggal könnyen cserélõdhet az egyetemes nyelvi világban. Az eNCS és az eNYGY vár csak immár válaszra. A mai tyé hang a csé hang teljesen jésített változatából alakult ki, egyik nyelvjárásban korán lehetett ez, másikban késõbb történt. Ugyanígy történt a gyével is. Tulajdonképpen a japán dzsé és csé hanggal lehettek azonosak, így a zármozzanatuk nem lehetett oly határozott. A jésített csé hangot olaszosan cé betűvel jelölték, a jésített dzsé hangot olaszosan gé betűvel. De hogy mért nem lett belõle rendes dzsé hang, ami végül oszmántörök jövevényhang lett, ez elég érdekes. Talán úgy, hogy a görög zéta betűt dzétának is mondták. Tehát a csé hang a jésített csé hangból és az es hangból lett, dzsé hang pedig azért nem lett, mert nem volt zsé hang, habár volt dé hang. Így maradt mára a gyé hang írása a gé jésítésének tûnõ, pedig a dé hangé. A török hódoltság korában amúgy már megvolt a zsé hang. Az eZS betű a nikolsburgi jelsorban es hangértékû, vagyis két eS betû van a jelsorban. Az eZS betû es hangértékkel névvégzõdésként volt használatos Szekeres István közlése szerint. Ez emlékeztet engem több jelkészletben használatos esz2 betûkre, pl. etruszk, ugariti. Ha a gyé a dé jésítése, akkor helytelen a magyar népnevet a Magorból levezetni. A madárból pedig így lesz magyar, ami esetenként magyer, ami esetleg a Máterrel függhet össze, talán a szkítáknak köszönhetõ kiejtése nevünknek. Hunor kitűnõ harcos volt, Magor inkább táltos. A magar a máguspapokkal kapcsolatos szó. És a somogyi rovásírásos kövek tanító táblája eG betûvel írja Magor nevét. A mondás szerint székely szülte a magyart, a székely pedig a harcosok osztálya. A kis hangtörténet után térjünk rá a finn rovásírásra és azon keresztül néhány híres ókori írásrendszerre a http://www.michelangelo.cn/ és a http://ancientscripts.com/ nyomán.

A finn rovásábécé, a rúnáknak és kelta keltezésű pannonikus ábécé õse.
Vé, u, a, er, ká, eng-orrhangzó, jé, há, en, i, em, pé, e, el, esz, té. 2×8=16 betû.

A pannonikus ábécé a Krisztus elõtt 14. századból.
A görögök ebben az idõben még a krétai írást használták. Eztán jött a sötét kor, és aztán poliszok kora a Krisztus elõtt 8. századtól, amikor megjelent a jól ismert görög írás.

Az ugariti ékírásábécé ékírásként és Michelangelo Naddeo vonalasításában a Krisztus elõtt 14. századból, a pannonikus ábécé bõvítése, a fõniciai ábécé õse.

És a mai kor történelme: Oroszország nagy része nem szláv, hanem türk-finnugor, kik sokkal mozgékonyabbak a lomha szálvoknál, itten sebezhetõ az orosz állam, amely újjá lehetne éleszteni az urálaltáji, tehát turáni eszmén keresztül a tatár birodalmat lázadással és Törökország beavatkozásával. Oroszországot mégis teljes hosszában bombázná Obama kormányzata, mely Wall Streeti zsidó(kinézetűe)kből és iszlámokból áll. A világtõke iszlám részéhez tartozik a 7 teve, melynek 6 arab ország és Ozmán vad népének Törökországa a tagja. Céljuk az Európai Unió bombázása Magyarország területérõl, miközben a kalifátus részének tekintve a Kárpát-medencét (más néven Közép-Duna-medencét), a maniheizmuson keresztül az iszlámot is elterjesztenék Magyarországon, azáltal, hogy õsiséggyártó köreink általuk a maiheizmust tartják õsvallásunknak. Márpedig ahol maniheizmusból tértek át iszlámra, ott nincs szabadságuk a nõknek, hiába tanította Mohamed a nõi szabadságot. Az angliai muszlimok szerint a szabadság menjen a pokolba. Gyurcsány Ferenc nem csupán az 1956 október 23-adikai forradalom 50. évfordulója elõtt csinálta meg az õszödi beszédet, hogy aztán a Rebisz és a Moszad patkányai sortüzeljenek tüntetésektõl a legtávolabbi helyeken is, kímélve a rasszista tüntetõket, és aztán magyar rasszizmus címén külföldi nemzetiségû és állampolgárságú emberekbõl is politikai foglyokkat csináljon, közben zsidó családot is szétlõve a gumilövedékekkel. Ezenkívül Gyurcsány Ferenc az említett araboknak adta Szent Koronát, helyette most rézhamisítvány van a Parlamentben a nemzeti ereklyék egyike helyett. Jogosan dühös a magyar nép, szélsõségbe esik, pedig a 19. században õ volt a nemzetiségei egyetlen barátságos elnyomója, népírtásvágymentes halálfélelembõl, egy medencében, ahol a török hódoltság korában megfogyatkozott és tönkrement, ezt kihasználva lövött rájuk a Habsburg, mely 3 világrész közönséges népírtója, máig rosszakaratú családtagokkal, a bevándorlókra pedig sosem lõtt a török után összeurópai zsoldos rablógyilkosai által Buda visszavétele után, melyben nagy érdeme a magyar résznek volt. És még hozzátenném, a honfoglaláskor avarok mellé telepedtek a magyarok, nem szlávokat gyilkoltak, de voltak itt néhol már szlávok,de raboltak a honfoglalás elõtt szlávot néhány nagycsalád katonái Bizáncba csereáruért, csúnya dolog volt. A normannokkal együtt rabolták õket. A legnagyobb rabszolgakereskedõik amúgy a szláv királyok voltak. Európa dúlása urak dúlása úri rendelésre, templomok dúlása az avar kincsek visszalopására.

És most kanyarodjunk el az õsvallások felé, mert a székely rovásírás õsvallási jeleket bõven tartalmaz. Habár a székely rovásírás a tulajdonképpen a magyar törzsszövetség jelkészlete, így ennek megfelelõ hitvilágot mutat.
A 17 ezer éves bõn vallás Eurázsia õsvallása, összefoglalása Hetedhét ösvény néven olvasható a Világhálón.

A Komjáthy István által írt Mondák könyvének elsõ részében Kalamónát, az emberszabású sárkányt legyõzi Szépmezõ szárnya, az öreg Puszta legkisebb fia. Puszta fiatalabb korában számos démont leküzdött. Kalamóna sárkányt Lúdvérc teremtette az emberek nyomorgatására és pusztítására. Mert Lúdvérc a teremtõ Arany Atyácska bosszantója, saját Föld teremtésével próbálkozott az õstenger iszapjából, de kudarcot vallott. Õ a rosszra csábító, nevébõl keletkezett a lidérc szó. A Szélkötõ Kalamóna című népmesében Kalamóna egy vidék teljhatalmú ura. Káld-sumérul a KalamMaNa annyit tesz, hogy az ország hercege õ. A sumér istenkirályság alapjának az annunakikat tartották, a Kígyókirályokat, kiket nevük ellenére emberi külsõvel ábrázoltak, és akik űrrakétával rendelkeztek a sumér ábrák tanúsága szerint. Elméletek és beszámolók szerint máig õk a politikai és szellemi bonyodalmak rejtõzködõi, veszélyesek, de félõk is. A somogyi rovásírásos kövek Tanító tábláján többek között ez áll: KALaMaNU BAJAN Fi. Ez azt jelenti, hogy Kalamanu vagy Kálmán az uralkodó fia. A kalammana cím az akkád-asszír korban vált lekicsinylõ és becsmérlõ értelmû szóvá. Az annunakikról szóló információk közhelyesek, és Secharia Sitchin-re legalább a felét. A kalammana címmel kapcsolatos információk Marton Veronikának A somogyi rovásírásos kövek című könyvébõl valók, csakúgy mint ismertetett adatok többsége eme kövekrõl. Ezekért a kövekért többször megpróbálták megölni Csepregi Ferencet, amely kövek a káld-sumér teremtésmondát és a magyar õsvallást, nagy fejedelmek nevét õrzi.
A magyar néphit szeint a Tetejetlen Fa régen kisebb kisebb volt, de egyre nõ, és egyre boldogabb. Ágai száma 7 vagy 9, az ág szó az ég szó rokona. Néphitünk 7 vagy 9 Eget ismer, a Földdel együtt ez összesen 10 Világ. A Krisna-hit szerint 10 Világegyetem van, ebbõl 1 szellemi, 9 anyagi. Az anyagi Világok 100 Brahma évenként elpusztulnak, majd újabb 9 anyagi Világ keletkezik helyettük. A tudomány szerint több ezer Világegyetem létezik, melyek egy hely rezgéssávjai. Köztes tér az olyan Világegyetem, mely más Világegyetembõl nyeri az energiát önmaga helyett. Az õshitek szerint minden mindennel összefügg, és minden létezõ élõ. A kvantummehanika szerint a Világegyetemben minden létezõ hullámtermészetû és részecsketermészetû. A részecskék közt kommunikáció van, mely gyorsabb a fénynél. A kvantummehanika alapja az, hogy egy kísérletnél az a megdöbbentõ eset történt, mintha a megfigyelt elektron tudott volna megfigyelésérõl. A rádióhullámok és részecskekommunikáció tudatmódosító és testirányító és környezetirányító hatását a hatalmi tudomány jól kihasználja, a nyilvános tudomány pedig mindig fejletlenebb, vagyis nemcsak a történettudományban vannak elhallgatások. A mobiltelefon egy lehallgatókészülék, mely kikapcsolva is tud hallgatózni. A számítógépek egy része mamár képes emberprogramozásra. A rockzene a dadaizmus fejleménye. Folyton érnek bennünket a küszöb alatti üzenetek. A szerzésvágy kihasználása és túlnövelése reklám, nehéz beszerezhetõség, kényelem általi lehet. A mesék szerint a vámpír addig nem tud megölni, amíg nincs a házadban, és a házadba úgy jut, hogy beereszted önként. A tömegek riogatása egy veszélyesen fondorlatos politikai hülyeségbe az akció-reakció-megoldás menetével történik. Csinál egy bajt, de másra keni, és az ijedt tömegnek ajánl egy szerinte egyedül üdvözítõ megoldást.A civil és nem civil hivatalok maffiaírányításúak. A politika olyan, mint a pankráció, morognak egymásra, amúgy együtt kávéznak. Valamit leverni legjobban úgy lehet, ha beépülsz, és élére állsz. Cion bölcseinek jegyzõkönyvei szerint ne legyen igazi jobboldal. A Sion-hegy az egydollároson látható, mint õsi jelkép piramisformában, melynek lapított tetején a Mindent Látó Szem, mely Isten szeme. Sion jelentése a Nap. Sion nevével rokon szó az angolban a Sun, és a magyarban a szem. Szumer jelentése Nap-hegy (er=har, vagyis hegy). Cion bölcseinek jegyzõkönyvei szerint az igazi Isten a Sátán aki majd legyõzi Jézust, aki szerintük a csak a keresztények Istene. 2012 a vallástörténészek és jóslatböngészõk szerint nagy változás dátuma, bár ez inkább egy folyamat egyik éve lehet. Addig se árt néhány gondolatemberölõ koncentrációs tábor e gyáva hatalombéliek részérõl. 2012 után hatalom vagy emberiség gyõzelme egy szabadságharcban az 500 ezres létszám ellen, ahol az Afrika-éheztetõ és mást is ártó nagytõkéseknek a politikusok meghódoltak már mióta? A Sion-hegy lopott jelkép, mint sok más, a Jelenések Könyvében a 144 ezer Isten-pecsétes személy ül a Báránnyal a Sion-hegyen. Most pedig más jóslatok kapcsán lássuk Nostradamust.

De még egy kicsit a Szent Koronáról: Ez nem azonos az örmény Szent Koronával, mely az avarokhoz került, onnan a frankokhoz, mert a sztyeppi Szentháromságot ábrázolja keresztényiesítetten (Atya-Anya-Fiú), de növényindaábrái azonos stílusúak a koronázási palástéival, melyen Szent István kikrály egyetlen hiteles ábrázolása látható. A Mária-képet II. József Habsburg uralkodó, a kalapos király kicserélte a bizánci uralkodók egyikének képére, de lehet, hogy a farizeus Szent Pál képe is cserélt, mert a 666-ot mutatja kezével.

A Szent Pál-rekesz színes fényképe.

A Szűz Mária-kép kapcsán ajánlotta fel Szent István király a Szent Koronát a Szűzanyának, kit a Földgolyó védõszellemének tartanak, és kinek Mózeskönyvi-Újszövetségi Fia megtalálható a hinduizmusban, az iszlámban és a természetvallásokban is tisztelve, kinek a kínzatását ábrázoló feszületek elégetésével tisztelegtek a természetvallásos magyarok a 10. században farizeusellenes fricska gyanánt, és születése a sámáneredetmondák egy bizonyos típusára emlékeztet, és akinek Mózes-hitű köveõit vitték a talmudisták helyett a titkos náci táborokba az akkor már rég kazár nemzetiségû zsidók közül. A Szűz Mária képet vissza kell szerezni, de királyság nem kell, ehhez mert a köztársaság a legõsibb társadalmi forma, csak hogy a Földgolyó védõszellemének Szűz Máriát tartják, az emberek Anyjaként is hírlik, de nem õ a Természetanya. Amúgy sok Mária-jelenés hamisnak mondható egyesek szerint, mert Isteni csodák másolója a Sátán. Egy fontos észrevételt láttam a http://astarseran2012.com/ oldalon, melyet kissé furcsa, de rokonszenves honlapnak tartok.

AMIKOR IZRAEL KIRÁLYA A FEJÉRE TESZI AZ EURÓPA ÁLTAL FELKÍNÁLT KORONÁT, A VILÁG PÁTRIÁRKÁJA LESZ. CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

A CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI MÉG AKKOR IS TARTALMAZ IGAZSÁGOT, HOGYHA AZT A ZSIDÓKRA KENŐ, SZOCIALIZMUST NEM BÍRÁLÓ, DE VÉDŐ HAMISÍTVÁNY.

Vissza. Kezdőlap. Lap elejére.