Heteskönyv

1. Történelem

Vissza.

A nyugat-európai férfiak nácik, a nyugat-európai nők finnyásak, a nyugat-európai gyerekek nem tudnak vicceket gyártani. Ami itt felsorolódott: két nagy hiba és semmi hiú különlegesség. Önmagunkhoz képest másokat meghatározó felsorolásom ugyan hiányos és erősen elfogult meg túl-általánosító, de azért jólesett ezt írni.

Őskor

Egész Nyugat-Európában az őskor óta levő férfi-gén az Eu18, más néven R1b, Kelet-Európában pedig az Eu19, más néven R1a. A két gén alig különbözik, és mindkettőről elmondhatjuk, hogy őskőkori eredetűek. A jégkorszakban a Turáni-alföldön keresztül vándoroltak Európába az R1 népességek. Afrikából jöttek, átmentek Iránba, onnan pedig északra Turánba és keletre Indiába. Indiából Délkelet-Ázsiába, onnan Ausztráliába. Turánból Európába és keletre, Belső-Ázsiába. Onnan pedig Kínába és Amerikába.

A mojgrádi aranykincs

Valószínűleg rézkori, népvándorlás-kori és néhány lehetségesen hamis darab. Mauthner László műkincskereskedő adta el a Nemzeti Múzeumnak 1911-12-ben, mikor az igazgató Hampel József volt. A kincs lelőhelye ismeretlen. A szokatlan küllemű leletek csakis a rézkori leletek sorába állíthatók, mert nem hasonlítanak másra. Köztük van egy híres T-alakú csüngő. Formai jegyeit illetően a balkáni csüngők utánzata, végtagjain iker-spirál. Méretét tekintve erdélyi gyártmány. Rendeltetése szerint a Földanya oltalmát kérő talizmán. Hasonló leleteket leltek a régészek a balkáni, kis-ázsiai, krétai és kaukázusi lelőhelyeken. Mindezt megállapította Makkay János A tiszaszőlősi kincs című könyvében. a  T-alakú csüngők néha dupla-spirálban végződnek.

Iker-spirál

Az iker-spirál, mint szarv alakú vagy szív alakú jelkép, a Teremtő Anyát és a szeretetet jelképezi. A Kis-Ázsia és Irán között elterülő Mezopotámia földjének első földműves népei találták ki.

Jelkép.
Keleten.
Nyugaton.

A csábítást és a szülést is segítő, de akár pihenésre is alkalmas bizonyos ülő-helyzetnek, a békapóznak ősi és egyetemes motívuma.
Az anyaméh ősi és egyetemes szimbóluma.
Európai eredetű kínai motívum kőkori-bronzkori vázákról, a Matyiajaó nevű régészeti kultúrából,azaz lelőhely-csoportból.
Őzfejes gyökerű gránátalmafa az újkőkori Indus-völgyből. E honlapon sematizált változata.
Kígyólábú Földanya békapózban ülve, azaz szülés vagy csábítás közben ábrázolva.
Ősi török égitesthordó bikamotívum vagy tehénmotívum, stilizálva és sematizálva.
A Napot világra hozó Földanya növényesített ábrája: palmetta. E honlapon sematizált változata.
Egymás köré csavarodó kígyók fejének találkozását és ősnemzésüket ábrázoló végtelen-jel bonyolultabb típusának felső végét ábrázoló jelkép, a szívecske-jel előképe.
Villámköteg, sémita-jáfetita eredetű motívum.
E jelkép más nyugati jelképekkel keletre került ókorban. Keletiek nyugatra később.

Ezek a jelek azért déli eredetűek, mert a kígyó a kígyó is déli származású. (De a kétfejű állatábrázolás észak-ázsiai.) A villámköteg valószínűleg más eredetű jel. A villámköteget nem ismerték a hámita népek, akik a sémiták nyelvrokonai. Így hámita nyelvet beszéltek az ókor titokzatos vegyészei, az ókori egyiptomiak is. Az ókori egyiptomiak két lélekben hittek, mint a hideg északnak és a füves pusztáknak urál-altáji népei. Az egyiptomiak számára a tehén jelképezte az égboltot, főleg a csillagosat, mint a gímszarvas északon. A hideg tájakon élő népek világképe legtöbbször az egymást kiegészítő ellentéteken alapszik. Ez a világkép nem kizáró. Ilyen a trópusi népek világképe is.

A jégkorszakban juthatott egy népcsoport Délnyugat-Ázsiába. E népcsoport egy része az ókor kezdetén visszavándorolt északra, és beszélőinek alapnyelvéből fejlődött ki az altáji nyelvcsalád. A Délnyugat-Ázsiában maradottak hatással lehettek az őslakókra, és az őslakók is hathattak rájuk. E népcsoport lett a hámita népcsoport. E népcsoport legtöbb tagja egy ősi sémita alapnyelv-járást kezdett el beszélni. De előtte a jáfetita és sémita alapnyelvekben kialakultak a nyelvtani nemek: nőnem, hímnem, semlegesnem.

A jáfetita alapnyelvet beszélők Kis-Ázsián keresztül érkeztek a Balkánra, onnan pedig a Kárpát-medencébe. E két terület keleti és nyugati eredetű őslakóival összekeveredtek, és néhányan tovább mentek a kelet-európai pusztára, ahol a földművelésről áttértek a pásztorkodásra. Az északi erdők szomszédságában találkoztak a finnugor jellegű népekkel, akik együtt a vízimadarak népe, de akik korábbi lakói voltak a pusztának, és akik eleinte mind rénpásztorok. Pásztorok, de nem lópásztorok, mint a jáfetiták és társaik. Közben a jáfetita nyelvű nemzetségekből kialakultak az indoeurópai népek. Ugyanekkor kezdett el kialakulni az uráli nyelvcsalád is. A két nyelvcsalád néhány közös szava közül kettő a magyar nyelvben így hangzik: víz, tesz.

Az indoeurópai népek nagyobb nyugat-európai csoportjai: kelták és germánok. Nyelveik kentum-nyelvek. Az indoeurópai népek nagyobb nagyobb Turán-környéki csoportjai: árják és szlávok. Nyelveik szatem-nyelvek. Árják nagyobb csoportjai: szittyák, jászok, indoirániak. Szerintem az árják félig finnugorok. A németek és a szlávok talán dögevő népeknek is leszármazottai. Az uráli népek nyugat-uráli csoportja beszélte a finnugor alapnyelvet vagy az uráli alapnyelvet. Az ugor népek elfinnugorosodott népek, kiknek lóimádó turániak és medveimádó szibériaiak az őseik. Ajánlott kutatók finnugor és török témában: Türk Attila, Szeverényi Sándor, Klima László. Amennyiben gyanúsnak tűnnek, akkor félreértettük őket, de pusztán óvatosságból. És azt minden kutató tudja, hogy a kétfejű sziámi lovak a kacsatalp alakú csüngőikkel finnugor leletek, mint ahogy a kétfejű madár Észak-Ázsiából eredő motívum. Ezen írásban jobbára a nyelvészetről esik szó.

Alapszavak és hangtan

Hiányos összehasonlító lista, a Szókincsháló honlap, és a Tinta Kiadó Etimológia szótára alapján.

A felsorolt szavakban keressünk szabályos hangmegfeleléseket, aztán olvassunk tovább. A nyelvrokonításokhoz a Zaicz Gábor szerkesztette Etimológiai szótárt használgattam. Kiadta a Tinta Kiadó. És a lovász-szókincset nem is említettem, de azt megemlítem, hogy ismerik a nyelvészek, és nem titkolják. Keresd a szót például itt, eme időnként türelmetlen, de egész érdekes honlapon, amely honlappal egyet érteni nem kötelező : http://www.nyest.hu/.

Ábécék

Pannonikus 1.
Pannonikus 2.
Ugor 1.
Finn.
  A.
   
Bé.
Bé.
Vé.
Vé.
Gé.
Gé.
U.
U.
Dé.
Dé.
Zelyp.
 
  E
A
A
  Vé.
Er
Er
 

Ix.
Zé.
Eng.
Eng.
 
Ká.
 
Jé.
El.
Há.
Ká.
Thé.
Jé.
El.
Jé.
 
 
Há.
 
Jé.
 
 
Há.
 
Em.
En.
 
Em.
En.
O.
En.
Em.

En.
I.
Em.
Pé.
Pé.
Pé.
Pé.
    E.
E.
Er.
Er.
El.
El.
  Phí.
   
  Khí.
   
Esz.
Té.
Esz.
Esz.
Té.
Esz.
Té.
Té.
  U.
   

Az európai ábécékben finnugor és ismeretlen eredetű betűnevek vannak, az ázsiaiakban meg finnugor és török eredetűek. Ami szláv eredetű lenne, az sokszor inkább török. Lássuk a medvét.

Nyelvrokonság-bizonyító készlet

  1. Alapszavak:
  2. Többnyire szabályos hangmegfelelések, mint például a régi angol i hang és az új angol áj hang között az ismert és ismeretlen angol szavakban.
  3. Nyelvtani szabályok, mert nagyon tartósak, az érthetőség miatt. Nyelvtani szabály, hogy a toldalékok a szó végén vagy elején vagy közepén vagy sehol sem vannak. (Vajon a sumérban eredetileg hátul volt az, ami elöl olvasható?)
  4. Válassz egy nyelvet. Végy egy szótárt vagy egy Swadesh-listát. (Ja, és a manysi-hanti lovász-szókincs mibenlétéről már szabad rendesen beszélni. Bár e szavak árja eredetűek, de legalább szitttya-rokon néptől származók. És a szittyák az ugor agancsos ünőt és a sztyeppei szárnyas táltoslovat megmutatták a görögöknek. Ők lettek az ógörög hitvilágban Artemisz istennő szarvasa, és hősöket vivő Pegazus.)
  5. A listát az egymás közelében élő vagy élt népek nyelvének összevetésére használd.
  6. Aztán tanulj nyelvet, ha nem tanultál. (És a sumérhoz tényleg többféle olvasati rendszert használj, de ezeket ne keverd össze!)
  7. És légy tisztába vele, hogy a toldalékbéli hang sokszor máshogyan változik, mint a tőbéli hang. (Vajon a sumérban a hosszabb tőszavak előbb változtak meg és rövidültek meg, mint például az ugor alapnyelvből lett magyarban?)

Előre.

Irodalomjegyzék

Honlapok