Urál és Altáj népei

Népek

Vissza.

Egy, egyből kettő, kettő meg egy.

Bevezetésképpen: az alternatív elméletek többnyire mellőzőtt akadémisták által terjednek elsődlegesen. Ezek a tudósok valamiben tájékozottak, elhallgatott és nnem túl jól kutatott dolgokról sokat tudnak. Nemcsak tudósok, de egyben a magyar nép elárulói is, mert tudománytalanságokat csavarnak a fontos felfedezésekből és a véletlen hasonlóságokból. A villamosmérnök őstörténészek irmományainak forrásmunkáit ők írják. Ha elbutulunk, nem látjuk fától az erdőt, elpusztíthatóvá válunk. Amit itt leírok, az alternatív és hivatalos kutatásokkal kapcsolatos valódi eredmények és megfontolt feltételezések gyűjteménye. Itt bővebben kifejtem azt, amit korábban is ki kellett volna fejtenem ezen az oldalon. Eredtünket illetően az északi erdet mellett foglalok állástm, amely a tévhitektől eltérően figyelemre méltóan dicső. A déli eredetelmélet mellet áll ki Padányi Viktor is, de az arab támadás említése miatt munkásságát a Magyarországra éhező arab kalmárkirályok hagyták elhallgattatni. Padányi Viktor a meggyőző tévedései ellenére is fontos dolgokat írt.

Európát két helyről népesítette be a mai ember az őskőkorban. A baszk gyökszórendszert használó Eu18-as génű csoportok a Gibraltár felől, az uráli gyökszórendszert használó Eu19-es génű csoportok az Urál felől. A határsáv Közép-Európa. Az uráli népek találmánya a szakrális királyság a keresztpántos-agancsos sámánkoronákkal, és a népfelség elvével elkergethető helyi vezetőivel, akik az egész világért éreznek felelősséget. A Noétól származtatott népek nyugat-mezopotámiai törzsei ősafrikai törzsekkel keveredésük közben áttérnek a földművelésre, és Anatólián át a Kárpát-medencébe költöznek, ahol öszeolvadnak a velük azonos lélekszámú vadásztörzsekkel. Az illír, szkíta és talán szarmata népek uráli kezdeményei kezdenek kialakulni, miközben a földművel törzsek egy része Eurázisában áttér a pásztorkodásra. Vesd össze a szkíta eredetmondák hérodotoszi közlésével és a régészet eredményeivel a jogarhordozók népét illetően! A királyi szkíták kezdeményeinek jáfetita keveredéséből kialakulnak az indoerópaiak, akik az uráli királyságeszményt és nő-férfi dualizmust mintegy kifordítva feltalálják a macsó világhódítást, a protoszkíta mintára istenített lovat hadászati célokra befogják, és lerohanják a Kárpát-medencét, ahonnan tovább jutva italo-kelták és germánok lesznek belőlük. Ezek az egyetlen kentum-nyelvű törzseik, Thirásztól származók. Tubálita törzseik első hulláma Turánból az uráli gyökszórendszert bizonyos nyomós hangtani korlátok közt beszélő türköket visszaszorítják baktriai őshazájukba.

A Tubáliták szökevény alattvalói a hódítók tárgyi fejlesztéseit megosztják a kínai őslakókkal az afanaszjevói kultúra tagjaiként, egyben a kígyó lábú főisten kultuszát is. A kígyólábú főisten képe az uráli dualizmusnak és az eszterlánc kiindulásának ábrázolása, mely a Kárpát-medence közvetlen közelétől Eurázsia szerte elterjedt. Ismérve: A térdek lent vannak a szögletes ábrázolásokon az ülve szülési testhelyzet ábrázolásakor. Stilizálásáa a tengelyesen tükrözött ikerspirál. Az egy főisten két lába a dualizmus, aki közüttük születik, ő az Anya-Atya-Gyermek szentháromság következő tagja. Egy, egyből kettő, kettő meg egy. Ezt az igét jól ábrázolják az illír lovas hódítók ékszerei a Kárpát-medencében. Az illír és más törzs-szövetségek érdekes tulajdonsága, hogy az Alpoktól az Altájig uráli és indoeurópai törzsek kezdetektől való együttéléseként foghatók fel, beleértve a Tubáliták és testvérnépek második hullámát, amely a türköket Belső-Ázsiába szorította. A második hullám neve: Andronovói kultúra. Tovább ment e kultúra néhány törzse Iránba, Indiába.

A protoszkítáktól származhatnak a mezopotámiai nem sémi népek, akikre később az őslakos hamiták és sémiták lettek nagy hatással: sumérek, akkádok, asszírok. Gyökrendszerük közös, de a sumér nyelv hamar szigetnyelvvé vált, közeli hasonlósága nyelvünknek az akkád nyelvvel van, amely az asszíral együtt elsémitásodott. A sumérok aranykorba helyezett mesebeli őshazája Harali, feltehetőleg az Urál hegység, Urál folyó és Aral-tó vidéke, innen Iránon keresztül ékelődtek be a sémi-hámi diaszpórába vadul. Az asszírok és a kárpáti-balkáni őslakosságból származó egyiptomi főemberek szókincse szerint a szakrális királyság erdeti rendes formájában a király neve horka volt. A magyar horka a törzsek szabadságának őre volt már. Egyiptomiul a horka horaha, görögös formában fáraó. Asszír alakja arku. Asszírul a kende katonai összekötőt jelent, a kazároknál és az ősmagyaroknál már a nép és Isten közötti kapcsolattartót, összekötőt. (Az aszír államvezetési műszavak sokfelé elterjedtek.) Az Asszír Birodalomtól északra terült el az Ararát hegységgel a közepén Urartu, amely egy indoeurópai-sémi szövetségi állam volt az asszír támadások kivédésére. Az asszírok végül egy önálló államot alapítottak Uratu romjain, szubartut, egy olyan asszír államot, amelynek kialakuló népe legalább a későbbi évszázadokban magában foglalta a kényelemben élő mágusokat. Ezek volnának a déli szabírok. Az északi szabírok vagy innen származnak, vagy Közép-Ázsiából, vagy Kelet-Európából, majd Közép-Ázsiából.

A szabír népnév kapcsolatban állhat a szavárd népnévvel és a világhegy Dél-Ázsiában elterjedt Szuméru/Méru nevével. A világhegy a világ közepe, a világ közepe boldog hely, a világ közepe otthonodban található. Zürjénül szavirki jó helyet jelent. A Szubartu és Zoárd nevek valószínűleg a Világhegyen trónoló Isten védelmét kérő személynevek, hasonló szerepük lehet, mint a keresztény szentek elterjedt neveinek. A dunántúli táltoshagyomány tehát jól mondhatja, hogy volt egy szabír népegység az Alpoktól az Urálig, amíg néhány idegen vendég ki nem verte vendéglátóit a sajár házaikból. A táltoshagyomány szerint rokonaink a marik, mogas-moksák, orosszá vált mori-merják. A marik nagy lovasnép voltak régen. Központi jelképeik ikerspirál jellegű szögletes motívumai pont olyanok, mint amilyenek a magyaroknak szoktak lenni. A finnek nyelve a finnugor egységnek nevezett etnikai korából közvetlenül tőlük származhat, mint Ukko, a magyaroknál nőneműként tisztelt főisten, akinek neve nagy anyát, nagymamát jelent. Finnül eukko, mai magyarul ük. Legrégibb alakjában ivkko. Az ük mai jelentése: nagyszülő nagyszülője. A marik mai nyelve a magyarból fejlődött ki. A magyar nyelv közép-ázsiai átvevői az ugorok, más néven obi-ugorok. Az obi-ugor elnevezés oka: az úgynevezett ugor egységnek a magyarság is tagja volt hajdanán a nyelvészek történészkedése szerint. (A nyelvészek most kaptak némi kritikát, de a nyelvészkedő villamosmérnök az igazán kotnyeles alak. A nyelvészek azért mégiscsak komoly szakemberek.)

Közeli rokonnyelvnek a hanti és manysi obi-ugor nyelvek számítanak. A szamojéd és finnségi nyelvek távolinak számítanak. De a távoli rokon nyelvek túl közeli egyetései bizonyos szavak kiejtését és jelentését illetően fontos mutatói a sztyeppei érintkezéseknek. Amikor egy pannikus és mari-féle törzsekből verbuválódott pontuszi emifgráció háborús műveletek vagy bármilyen más vándorlási mozgás feltűnő nyoma nélkül eljutott Közép-Ázsiának a Turánon túli hegységi részébe, megismertette Kínával a kelta vasat és szintén kelta Jin-Jang jelképet. És levantei sémita hieroglifákról mintázott rovásírást. Érintkezhettek a szamojédokkal, akiknek uráli gyökrendszere akár az őskori uráli életükből is származhat. (Az uráli gyökrendszer tehát/ugyanis ősibb az uráli nyelveknél.) A pannonikus-mariféle emigráció mogoloid keveredései közé tartoznak a koreiak és a japánok, szőke hajú embereket számláló elágazásuk az ajnu nép.

Most vessük össze az ud-murt és komi, manysi és hanti népneveket a magyar mondákban szereplő Magyor és Hunor, illetve Mandi és Handi nevekkel. Mandi anyja fehér lóvá változott valamikor. Mandi a szabírok egyik vezére. Neve csikót jelent. Handi egy mandszu-tunguz népnek, a dulgán-dolgánnak a vezetője tajmír-félszigeten. E helyen élt a kiskacsává változott királyleány a fekete tóban, mint a hun Dulo-dinasztia tagja, melynek Mao-Tun és Attila és tagja volt. A dolgánok legkorábbi régészeti nyomai a 18. századból mutathatók ki a Tajmír-félszigeten. A hunok az Afanaszjevó-kultúrából származnak. A dolgánok jórészt mandszu-tunguz népek, akiknek az ismert nyelveik biztosan nem rokonai a mongol és türk nyelvekkel, de a türk és a mongol nyelvek se rokonai egymásnak. A dolgán-szabír keveredésből alakult ki a magyar és avar nép. Az avarok Indiában is jártak, és látták, hogy a guruk milyen álszentek. A Csodaszrva-monda legősibb változata Handiról és Mandiról szól. Handi neve kanocskát jelent. Ezzel összefüggnek a Hunor és Magyor nevek. Hunor jelentése harcos, hun, onogur. Magyor nevének jelentése táltos, magyar. Az onogurok tíz törzsnek egyik töredéke az avarokkal griffes-indás nép, a másik vérszerződött a magyarokkal, a harmadik rész pedig csak néhány törzsrt kitéve baskír néven a magyar vérszerződés területén tovább él a mai napig. Az baskírok és csuvasok és más bolgárféle türkök nyelvéből származnak legősibb türk jövevényszavaink. A csuvasoktól népzenénk ötfokú stílusa, amely a háromfokúra telepedett, az ötfokúra meg a hétfokú. A hétfokú stílus nagy hatást tett a szomszéd népek zenéjére. A székelyek hívására történt meg a magyar honfoglalás. A szlávok úgy keveredtek belénk már korán olyan nagy számban, hogy István király összekeverte a helyben lakó különféle törzseket asszír módszerrel, hogy nehezen lázadjanak fel ellene.

Az Árpád-ház hatalomvágyának és a Csodaszarvas-mondáknak a különös kapcsolata így néz ki: A Csodaszarvas-monda krónikás változata az Árpádok által hunok ősének tekintett Nimróddal kapcsolatos dinasztikus hiedelemez és az arabok elől menekülő szabírokhoz köthető. Kézai Simon krónikás az őskori Mén ős-hős alakját Nimródhoz igazította. Hunor és Magyor sztyeppei mondában szereplő testvérekként nem irigyek és vérszomjasak egymásra.Most vessük össze Han-d-i és Man-d-i nevét néhány finnugor népnévvel. A komi és ud-murt, ha-nt-i és many-s-i népeknevei talán köthetők a Handi-Mandi párosításhoz. Hantiul hu: férfi. Talán mondták régen úgy is, hogy hun/han. (HUn, mint népnév jelentése ember, férfi, és kapcsolatos lehet kan szavunkkal.) A komi jelentése:hím. A mari, ud-murt, manysi jelentése: ló. A komik, ud-murtok és a balti-finn népek nyelveinek közös találkozási pontja a mari nyelv és annak közvetlen rokonai. A hantik mos és por fátriáik égi illetve alvilági eredeteztetése talán Mén és Bor fivérek területi vitáinak átérttelemzése? Mén és Bor területi vitáinak oka a különböző gazdasági felfogás, gazdálkodók és vadászok ütközése a helyek szűlülése miatt. A táltoshagyományban egyikük sincs rosszként ábrázolva.

Az egypitomi elágazást nézzük még meg. A Mózes vezette ehnatonista csoport rabszolgákat vezérelve kivonul Egyiptomból. A vezetőrétegbeli titkos párt viszi magával aranyát, biblikusan értelemzve, az elnyomott zsidó viszi a kölcsönkért egyiptomi aranyat. A zsidók elszemitásodtak, és egy időre áttértek Baál viharisten kultuszára, de végül. Mai népnevük a júdai törzsekről kapta nevét. Baál=Viharisten=Kaotikus isten. A táltosok tisztán magyar eredetű sátánképe is viharisteni jellegű. (Vihar: termékenyítő erőként az Égatyához tartozik, autonóm erőként lehet rosszindulatú is, ehhez kapcsolódik olykor másik neve, az égiháború. A Nap a személytelen Őséganyaképnek a megszemélyesítése az unitárius pogány modellben. A dualizmusban az Égatya orcája. Autonóm erőkánt Holdkirály öccse.) A zsidók közvetett európai eredete azt sugallja, hogy baloldali szemmel is lehetőség nyílik Jézust magyarnak tekinteni, ha a pártus Jéuzs elméletét a szláv kereszténység antiszemitizmusának hatására létrejött gyorsan összekapott elméletének tekintjük egy kiskorú katonaszökevényeket is kivégző szálasista diktatúrából. (Az antiszmetizmus három európai gyökere: indoeurópaiak alantas magyartalan náci hajlama/vallási bigottsága, néhány valóban rossz tapasztalat, vallásuk és pénzügyeik összemosás/összetévesztés az iszlám kultúra rémdogmáival és spekulációival.) Keletmediterrán népek napfényes déli világa: sémi, hámi, sumér, görög és sok más nép életfilozófiájának csődjét okozó éghajlati tényezők földje.

Buddha magyarságát nézzük meg: harcos kasztból származott, a Sákja a nemzetségneve volt, nem a népneve, vallási háttere a szeretet és gyűlölet egyanrangúságát hitte. Részben nepáli származású. De a szanszkrit nyelv páli nevű változatát beszélte. A szanszkrit nyelv altáji.tibeti gyökszavakat indoeurópai nyelvtannal használó nyelv. Az altáji nyelvcsalád nem valódi nyelvcsalád, de nyelvszövetség. A szanszkrit-altáji gyökök a magyar nyelvben is szép számmal megvannak.

Még az illíreket és a a pannonikus ábécét nézzük meg: az illírek a kelták és szkíták rokonai lehettek, ékszereik eszmeisége nszerint csak félig indoeurópaiak. Ismerhették a kelta-szkíta eredetű ló szó eredetei lav alakját. A pannonikus ábcécét ők viszik be a Kárpát-medencébe, elűzve az évezredek óta folyamatosan átváltozó uráli-indoeurópai őslakosságot. Nyugatról támadtak. Ábécéjük talán a kelet-európai sztyeppéről származik, amely a Kárpátoktól édszakra lévő területen át terjedhetett nyugatra. Az ábécé a kevés hangú vagy lágy hang nélküli magyar nyelvjárások ábécéjeként kezdte pályafuátását, a keletmediterrán levantei képírásról koppintva. A pannonikus betűk nevei egy modernizálódó nyelvjárás gyökszavainak torz alakjaival lehetnek azonosak, ha rekonstruáljuk őket az ugariti és görög ábécék jelneveiből. Ez a nyelvjárás hamar megjelenhetett tehát, és hamar válhatott érthetetlenné a sokáig meglévő régi nyelvjárást beszélők számára. Az ábécével talán nemzetségek is költöztek az Alpok vidékére, hogy pannonikus jelnevekként is megállják helyüket. (Lamda: lendület. Ugariti ékjel-változata nyomán lovat jelenthetett átvitt értelemben. Ebből lett eL rovásjelnük, mely bizonyítottam lovat jelent, még közép-ázsiai piktogrammokkal is rokonságban állva. A székely rovásírást a magyarok a kunok által ismerték meg újra.)

Magyar főisten vagy egy szkíta ősanya. Illír kincs fémből. Mari és magyar minták. Viharisten-jel.
Ihlehetett ábrák valódi tárgyak és valódi figurális/elvont minták nyomán.

Ajánlott irodalom

 

Függelék: A pannonikus ábécé és a finnugrizmus

A jelnevek felsorolása, tudományosan lehetséges beszélt alakjaik.
HangértékeNeveNevének beszélt alakjaMai kiejtéseNevének jelentéseMegjegyzés
A:AlphaAl päheAlsó főUkkó leánya Babba.A görög Koré néven ismerték meg.
aB:BetäVedäVédŐriz.A ventä>vendä>vedä alak esetleg arról is árulkodhat, hogy a víz vete alakjána vete>vede>veze hangtani változásai már lezajlottak.
aG:GamlaGamlaKamel.TeveA sémita népek nyelvén a kamel szó változatai ugyanazt jelentik, mint a kelta-szkíta ló kifejezés a magyarban: kedvencet.
aD:DeltäTeltäTelt.A termékeny női test jelképe.A zöngés mássalhangzók eredetileg csak szóbelseji hangok voltak.
aV:VahVohFog.Kap, tűz.Az ef hang ebben az ábécében még nincs jelen, de a rokon ábécékben már jelen van.
aDH/aTH:DhetäThetäCsat.A dé-há és té-há betűkapcsolatok ebben a sorban nem hehezetes zárhangot jelent.
aH:Hetä/HotaHotaHáz.Sátor, ház.Ősi vándorszó.
aK:KappaKappaKap.Kap.Elkezdhetett rövidülni a belső mássalhangzó, mint erre a hasonló nevű Koppa jel ugariti neve is utal.
aTH:ThetäTehtäTűz.Világ közepe.A Föld jelképe. Ahol botunkat földbe szúrjuk, ott van a világ közepe.
aL:LamdaLendäLend.Lendület, ló sebessége.Ugariti változata három párhuzamos vonalból áll, ami egy közép-ázsiai lóábrázolásokhzo hasonlítható piktogramm létezésére utal, amely ma is megvan a székely rovásírásban.
I/aJ:IotaJo TengirJotengrit.Az Isten név melletti másik gyakori teremtői név, amely kezd ismét ismertté válni.Az összetett szavak megléte kései jelenség lehet nyelvünkben, és csak a középmagyar kor óta gyakori.
aM:MemMenMeny, Menny.A csillagos ég tüzes királynőjének pajzán jelképe.Azonos lehet Koré eredeti alakjával. Istennőhármasság esetén a Nagyboldogasszony harmadik leányának, az égben uralkodó Vénusznak a jelképe.
aN:NunNanseNagy.Erős, kemény, nagy.Az Ég hatalmát vagy a Vénusz férjének falloszát jelképezheti ez a jel. Ha férjét, a Napot jelképezi, akkor a lába is az ábra része.
aS:SinSenZsendül.Terem, kel, nő.A Földanyát jelképező hármashalmot ábrázolhatja szándékosan hiányosan, hogy a középső halomra történő burkolt utalással a Keleten születő Napot jelképezze. (Halmok jelentései: mell, középen babás has, amely napábrázolásként már a születés jelképe.)
aKS:SiKisKicsiKicsinység.A kicsiség jelképe, eredetileg talán három részből álló betű. A háromfelé szabadon álló rövid vonalak a kicsiség jelképei egészen Kínáig.
aP:PiPuFa.Bot faanyaga vagy élőfa jelképe.Vesd össze Tah írásjellel.
aR:RasaRäsäRés, nyílt terület.A nyílás szó szinonímája lehet.Rokon ábécékbeli kiejtése eme írásjel nevének a rét szóval való kapcsolataukra utalhat.
eK:KoppaKuppaKupa.Pohár, koponya.A koponya szó szláv eredetű, de a kupa szó ősi, hiába hasonlít a latinra. Jelentése miatt ősi szó. Ha ázsiai. Akkor a török eredetű kobak szó rokona, amely fejet jelentett, majd a türk együttélés esetén tököt, ma ismét fejet, és a türkök vették át tőlünk ezt a szót, nem fordítva. Így volt-e? Ez a kérdés. Ugyanis van rombusz alakú változata rokon ábécék némelyikében.
aPH:PhiPuhFú.Fúlyás, forrás.A Pi írásjel nevének mintájára tervezett írásjel.
aKH:KhiHikäÉk, ékelődés.Betű, védő erejű varázsjegy.Neve a levantei rokon jelet elnézve, elvileg Tav/Tah kellene, hogy legyen.
aT:TahTehTő.Bot. Amivel a Föld közepét jelölöd ki a fűben.A levantei Taw betű nevét viseli, u-ü-há átmeneti hanggal a végén, amely nem önálló magánhagzóféleség, hanem egy kettőshangzó tagja. Nem minden modernizálódó nyelvjárásban lehetett meg ez a hang. A Tah betű másik értelme: tűz, szúr. Ennek terjengősebb alakjából lett a Thetä betűnév.
aSZ:SzamkaSzinkäSzeg.Szög, szeglet, cikkcakk.A Hikä szó párja lehet. Tehát szinkä>szikä>thikä>hikä. A té-há ebben a sorban se hehezetes té jelentésű! A szeg szó kialakulása így nézhet ki: szinkä>szingä>szikä, vagy szinkä>szikä>szigä. Mindkét út lehetséges.
aKSZ/aZ:SziSzikäSzeg, szakadás.A Dhetä jelből alakult ki, másik változata lett a Si jel.A szikä szóról egy sorral feljebb is volt szó.
Ez az ábécé a finnségi alapnyelvnek ugor alapnyelvvé alakulását képezi le. De azért nem egészen, mert a zöngés hangok megjelenése miatti szóbelseji változások és a csé hang hiánya picit máshogy irányítja változásokat, a zöngés hangok tulajdonképpen tovább modernizálják. A hangváltásokról számos nyelvészeti munkában lehet olvasni. A finnugrizmus a nyelvi rokonságot bebizonyította. A genetikait nem éppen, pedig van az is. Meg altáji is. De azt a finnugristák tagadják. A finnugrizmus igazságainak erőltetettebb hangoztatása a 19. század óta az orosz titkosszolgálatok műve. Az oroszok mindig is szerettek éket verni Urál és Altáj közé. Orosz kapcsolatokat egy-egy tudósnál meg kell nézni jól.

Az alább látható motívumok az uráli dualizmus és/vagy trializmus eszméjét ábrázolják.

Mari napjelkép. Mari zászlómotívum. Türk motívumok. Tuvai motívumok. Tunguz motívumok.
Jakut májusfa.