Székely kereszténység (=szkítakereszténység)

Vissza Lombszinthez. Vissza Iszlám rovathoz. Vissza Kezdőlaphoz.

Első fejezet

A világot Isten és testvére, Lúdvérc teremtette. Isten teremtő személyei: Atyaisten és Babba Mária. Ők csinálták a jó dolgokat, testvérük, Lúdvérc a rosszakat.

1. táblázat: a székely keresztény hitvilág szereplői.

Szentháromság

Teremtő Atya: Nap.
Eleme: Tűz.

Babba Mária: Hold.
Eleme: Víz, Szél.

Világügyelő: Esthajnalcsillag.
Eleme: Föld.
Alvilág

Monyók: manó.

Lúdvérc: boszorkány.

Fiuk: sárkány.

Második fejezet

Most tekintsük át az isteni rend elleni lázadókat.

Alvilági főgonoszok:

Fiaik a sárkányok/szörnyek, akik elrabolják az égitesteket vagy őket hordozó/jelképező királylányokat. Ezt már mesének tekintették évezredek óta az ősvallás majd minden irányzatában. Ldvérc olykor férfi, nevezik olykor Ármánynak.

Nemtelen főgonosz az ősvallás Ukkon-irányzatában:

Monyók és Udag a rossz bikák szellemi megjelenései. A bika az alvilághoz és az esőhöz társított állat a képzeletben. Harmadik jelképe vagy Hold, vagy Nap. A bika viselkedésének kevésbé kedvelt mozzanata a nemtelen lelkűség: ha valakiben nem ismeri fel a felebarátot, imádottat, akárki más jót, mert nem tiszteli a szeretetet. Legalább két jó teremtmény szereti egymást. Ketten vannak, mint férfi-isten és nő-isten, akik együtt teremték a világot. Nő és férfi: két nem, legalább két egyed. Két akármilyen teremtmény ezért nemes lelkű. De ha csak egy jó teremtmény lenne a világon, ő lenne az egyetlen nemes lelkű teremtmény. A lélek bukása, ha jót akar ugyan, de mégis olyan bután és dühösen vagy felelőtlenül, hogy nem tiszteli az igazán kedves vagy igazán felelős szeretetet.

Politikai nemesség: szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavának őszinte és pártatlan betartása. A pártatlanság nemesség, a pártosság nemesség. Az egyenlőség pártossága uszítás a szabadság és testvériség ellen, hogy az egyenlőség hangoztatói észrevétlenül elsorvasszák az egyenlőséget a marakodó nép feje fölött. Minden pártosságnak ez a másik két jelszó ellen. És akkor még az egy jelszó alatti megosztottságról: vádolják egymást, hogy hazug a jelszavuk. Ami egyébként sokszor.

De még egy fontos dologról szóljak: ha külföldi gazdag emberek irányítják a megosztást, akkor ilyen helyzet is előállhat: kiábrándulsz egyenlőség-pártosságból, leszel testvériség-pártos és szabadság-utáló. Ezt a téged átváltoztató tervet itthon ingerlő szemteenek és a szabadságot szabadosságnak vélő vagy mondó mogorvák hajtják végre. (És még valami: nem minden gazdag zsidó, és nem zsidó gazdag. És egyes gazdagokról írott leleplezések közé keverednek álleleplezések, amelyek fele minden bajt minden zsidóra ken rá. Ez is megosztás, ez is a nemtelen léleknek, nemtelen lelkű lázadó isteneknek és embereknek műve.)

Még röviden szólok a három pártosságról a maguk javaikkal és ellentmondásaikkal.

Harmadik fejezet

Ez a fejezet Petőfi Sándor A magyarok istene című versét tartalmazza.

Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.

Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvízen által a nap képe,
Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt.

Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utósó habok eltemessenek?

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gunyos játékot gyermekeivel!

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő.

Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!

Pest, 1848. április

Negyedik fejezet

Erdélyben nem szeretik a lányanyákat, így Babba Mária nem próbálta meg sugallatokkal fékezni az elcsatolást. No, most már létkérdés a szaporodás.

  1. Udvarolni szép szóval kell.
  2. Meg  kell vizsgálni a szép szót, bátorságot, könyörületességet.
  3. Piszkos legény és buzgón templomozó legény kerülendő. Gyanús a sok templomozás, vétket vagy gyöngeséget rejt.
  4. Szórakozásra csábítót is kerülnöd kell
  5.  A feléd irányuló szerelmet mások előtt meg nem vallót felejtsd el.
  6. Lányok akkor kerülendők, ha nem gyöngédek, ha idétlenek, ha gyagyás a családjuk, anyjuk.
  7. Tiszteld a lányt, ne hülyéskedj! Mutatkozz be családjának.

Ötödik fejezet

A gyereket vére, szülei s a tágabb környezeti élmény neveli.

A gyerek nem tulajdon, ő utód.
A szülő nem tulajdon, ő előd.
A szerető nem tulajdon, ő társ.
A szolga nem tulajdon, ő segítség.

Ahol szolgaság van a családban, szolgaság van a törzsekben.
Ahol szolgaság van a törzsekben, elnyomva görnyednek népek.
A szolga munkája jó esetben nem szolgaság, hanem szolgálat csupán.

Hatodik fejezet

A karácsony a téli napforduló ünnepe. A nappalok eddig rövidültek, aztán ismét hosszabbodnak. A gyerekek már a középkorban is kaptak ajándékot karácsonyra, de az akkor még csak apró játék és csemege volt, nem nagy. Farsang a téltemetés ünnepe. Húsvét a  a természet éledésének és a szerelemnek az ünnepe. Majális az életfa ünnepe. Mivel az életfa tud vért is inni, ezért a boszorkányok ezt az ünnepet emberáldozó ünneppé ették maguk számára, és örülnek, hogy egy munkáslázadás legvéresebb leverése is ekkor történt. Ezért a majális a munkások kárpótlásáért a munkások kiemelt ünnepe a későbbiekben, és a levertek emlékére.

Szent Iván éjszakája a nyári napforduló ünnepe, ilyenkor volt a tűzugrás. Halottak napja környékén tudnak legkönnyebben a szellemek a mi világunkba, ősök, barátok, ellenségek egyaránt. A pünkösd magyar vonatkozása a fehér ló fiának emléke volt. A Mária ünnepek közül kettőnek magyar eredete van. Ezek pedig a termékenységet ünneplő Gyümölcsoltó Boldogasszony és a földi termés betakarítását ünneplő Sarlós Boldogasszony.

Az ünnepek a különbözőtörténelmi korszakokban mindig változtak. A változások mai mozgatórugója nem az életfilozófia és ősi hiedelmek, hanem pénz. És a pénz alakítja a mai hiedelmek több, mint a felét is. Mai ünnepeink másik vesztesége, hogy az előadások nézői sokszor az előadások résztvevőivé válni. De az itt felsorolt ünnepek nagy része még ma is élvezhető, és él még a régebbi korokban tartott ünnepek vallási és világi jelentéseinek emléke.

Hetedik fejezet

Mindent szabad, ami nem árt másnak. Ne árts, ne bánts! Istápolj, segíts! A vétkek forrásai a gyávaság, fösvénység, haszonlesés, irigység, lustaság, kevélység, gőg, konokság, közöny. A jó úton járás magatartásformái: önmagunk és más alakok szeretete, természetszeretet, törekvés jóra és tudásra, alkotás és mérlegelés. És még: a nem ártani, de segíteni elve. Megbocsátás másoknak, magadnak: nem felelősség-elengedés, de a felelősség vállalása a megtörténtség ellazult tudomásul vételével, és a lehetőség szerinti változásra, változtatásra törekvéssel folytatva.

Bajbéli törvények egy valamirevaló felnőttnek, esetleg bárkinek: Harcban védjed, mented nőket és gyengéket: ellenét, sajátod, foglyodat, bajtársod. Jó a sereg, hogyha élettárs hű marad, árvák és rokkantak ellátva el vannak. Hont civil is védje, veszekvés ne legyen. Szökött gyermek harcost kivégezni nincs jog. Menekvés sorrendje: kisgyerek,nagy-, öreg; ínség szájsorrendje: utódod, ősöd, s te.

Nyolcadik fejezet

Most ejtsünk szót az öt elem hitéről és a mai élet legveszélyesebb babonáiról, és mutassunk be pár dolgot, néhányat bizonyítsunk is. Ebben a fejezetben tehát az öt elem hitéről, azaz ősi vallásunk másik irányzatáról, a Szélkirály-irányzatról esik szó. És mágikus gondolkodásról.

Öt híresebb rém: gyávaság, gőg, hatalomvágy, ridegség, gyöngeség. Legyőzésük módjai:lélekerősítés akaraterővel, türelmességre törekvés, könnyed elengedés, személyes érzés, komoly tevékenység. Rém azért többféle is van, de ez az öt a legnagyobb. Rémmel szembenézni két módon lehet. Az egyik módja, hogy összeszeded magad, és például türelmességre törekedsz.

A másik módszer hatékonyabb és kockázatos lehet. Itt is ajánlatos összeszedni magunkat. Ez talán inkább fiatal felnőtteknek és idősebbeknek való módszer. Egy rémet úgy képzeljünk magunk elé, mint egy képet, és vágjuk le a fejét, és hagyjuk eloszolni a kivetítést. A kivetülést ne testesítsük meg még akaratlanul se, mert akkor könnyebben szívathat minket. (A testesülés anyaga talán életlelkünk levált darabkája. Az életlélek, más néven szusz köti össze testünket és szellemünket a halálig.) A belső kivetítés inkább érzett mint hirtelen látott. Külső vagy kivetítés előtt szedjük össze magunkat, aztán kivetítés akárhova, dühödt szembenézés vele a megfelelő módon, és egy gyors vágás. Ha nem is hal meg végleg, az azt jelenti, hogy szolgává válik úrból. Ijedtség esetén csak arra lehet időnk, hogy a szokásos emberi módon összeszedjük magunkat.

Ha védeni akarjuk magunkat valami idegen vagy tőlünk jövő testesült vagy erőtől, rakjuk keresztbe lábunkat vagy ujjainkat. Ha kell, mondjuk azt, hogy mit csinálunk, mi a szándékunk, és mondjuk el a varázsigét: mert egy, egyből kettő, kettő, én az egy örök istenség része vagyok! Azaz Yotengrit része vagyok, nem vagyok nemtelen lelkű.

Az elemek kapcsán szót ejtenék őseik csillaghitéről, amely még ha működik is, akkor se valami kiemelkedően erős hatásokat vizsgál. És a jellemek változhatnak. Továbbá nem árt körülbelül egy hónappal visszaállítani a megadott elemet és állatcsillagképet. (Javítás: két hónappal kéne előrébb vagy hátrébb számolni inkább, de leginkább eggyel se. Ne számíts át.) Amit a kínai naptár a víz-kígyó hónapjának nevez, az a Föld bolygó tengelyelmozdulása miatt a fém-sárkány hónapja, aminek magyar megfelelője a hold-sárkány. Csillaghitünk négy oszlopáról: az év oszlopa a Nap elem bolygójának, a majdnem törpecsillagnyi Jupiternek a mozgását követi, a hónap oszlop a Nap kalendáriumi mozgását, a nap oszlop talán valami két-hónapos ciklusokból levont következtetések rendszere: 60=12×5=6×10=6×2×5. Az óra oszlop a Hold járását követi, mert minden valódi holdhónap egy-egy adott nap más-más órájában kezdődik. Tehát az oszlopok közül három a Nap elem szerint rendeződik. 3+1. A magyar igazság ily módon is kifejeződhetett a régiek hitében.


81. ábra: a teremtés varázsigéjének jele egy hosszúfalu-kisfentősi edénytöredéken. Ókori darab abból az időből, amikor a finnugor népek, rokonink-őseink elterjedtebbek voltak, például itt is. Fejlett nép edénye. A varázsige: egy, egyből kettő, kettő meg egy. Ez a jel a sellőként vagy kígyólábú asszonyként ábrázolt Yotengrit jelének fordított változata, szarvak által életfa képében. A szarvakat a két szélső jel testesíti, hogy az edény tartalmát megvédje egy boszorkánytól, pontosabban másik boszorkánytól. Mert ez egy boszorkány edénye, aki Ukkóban, de visszaél adományaival. Az életfa itt a teremtés varázsigéjének harmadik részét önmagában nem tartalmazza, de ha vízöntés közben gondolnak erre a varázsigére, akkor a víz a varázsige harmadik részeként fiatal "vízzé" változik, amelynek fogyasztója egészségesebb lesz. Ez bizony az elő-ázsiai istenfiú-áldozás összekombinálása az ős-európai boszorkánysággal. A fiúistenek teste a kenyér. A boszorkányság egyik szertartása a a saját gyerek felfalása. Ez itt olyan áhítatos vallásossággal párosul, hogy egy egész törzsre kiterjedő boszorkányszektával van dolgunk.

Létezik önáldozás is. Jézus Krisztus régen kenyeret osztott, és ezt mondta, ez az ő teste. A mindennapi kenyér az éhezés egyik ellenszere. De együnk húst is, mert ha hús helyett is cukrot vagy kenyeret eszünk, elhízunk és akár cukorbetegek is leszünk. Sok mai betegség s gazdag emberek régi betegségeinek oka nem a hús, ettek ők másból is túl sokat. Az önáldozás a doboló táltosoknak is tényleges vagy jelképes tette volt.

Kilencedik fejezet

A ló megtanít a lélek, szó és cselekvés szabadságnak tiszteletére. (Ezt nem Mani vallásalapító mondta.) Az iszlámban a szolgaság eleve természetes. Tehát ha van cseléd/rabszolga, üthető, és a feleség rabszolgája még az anyósának is. Iszlámban nincs Boldogasszony. A sztyeppei iszlám élet a sztyeppei erkölcstől remek. Az út az iszlámba Mani vallásalapító székely kereszténysége könnyen lehet. Mani szent volt, ezzel az iszlám hittérítők visszaélnek, mint szufi irányzatuk békés természetével is. A székelyek szittyák, íjfeszítők. Hunor íjfeszítő. Szkíta=szittya=szaka=szakály=székely. Szkíta: íjfeszítő; szaka: szarvas, népe a Szarvasanyának.

Most pedig térjünk rá arra, hogy magyar volt-e Jézus. Magyaros erkölcsű volt, mert nem zsidó, hanem galielai héber. De mégis hogyan magyar, ha mégis? Amúgy őt idővel a zsidók közül is mid többen kezdték el tisztelni. Most nézzük meg a héberek eredetét, hátha válasz kérdésünkre. Ehnatonista nemesek és sémita rabszolgák szöktek sémita népek közé, és átvették tőlük nőies sámánizmusukat és isteneiket. Az egyiptomi népesség sumér eredetű, a sumér vezető réteg hámi és uráli szittya. Az egyetlen sémi isten, akit a héberek nem olvasztottak Jahvéba, a fenevadnak nevezett Baál. (Szittya népek egyikének vallásában szereplő Bel istennel remélhetőleg nem azonos.) De véget vetettek sajnos a nőies sámánizmusnak is, mert a főisteni pár rangosabb női párját nem óhajtották tovább tisztelni. A nőellenes férfilázadásnak nem emberi nő ellen történt formája ez. A Nagy Anya és majdnem egyenrangú férje együtt jobbára uráli-európai motívum.

Már csak három táblázat van hátra e fejezetből.

2. táblázat: számok. Rekonstruált magyar számmisztika sok lehetséges tévedéssel.
Szám:
Jelentése.
Mesterszáma.
Mesterszám jelentése.
Alapszáma.
1:
Egység.
11:
Küzdelem, veszély.
2.
2:
Kétely.
22:
Vakhit.
4.
3:
Család.
33:
Megismerés
6.
4:
Haladás.
44:
Részvét.
8.
5:
Közép, védelem.
55:
Szélsőség, zaklatottság.
10.
6:
Szerelem.
66:
Hitegetés?
12.
7:
Próba.
77:
Önnevelés.
14.
8:
Végtelen.
88:
Vég, új kezdet.
16.
9:
Ég.
99:
Nap, Hold, Vénusz együtt.
18.

3. táblázat: a dualista irányzatok összefoglalása.

Irányzat neve:
Istenei.
Szélanya-irányzat:

Yotengrit éganya: kortalan.
Ukkó és Gönüz: Yotengrit személyei, kortalanok.
Szélanya és Ideg: öregek.
Vízanya és Holdkirály: fiatalok.
Tűzanya és Napkirály: nagyon fiatalok.
Fehérlófia: középkorú.
Kapcsolatai:
Uráli népek, királyi szittyák.
Őselemei:
Föld, Szél, Víz, Tűz.
Bolygóistenei:
Nap, Hold, Vénusz.
Szélkirály-irányzat:
Yotengrit tengeranya és éganya: kortalan.
Ukkó és Gönüz: Yotengrit személyei, kortalanok.
Csillagok Anyja és Kőszáli Király: kortalan és öregedő.
Vízanya és Szélkirály: kortalan és fiatal.
Babba és Tenger: fiatal és öregedő.
Délibáb és Napkirály: nagyon fiatalok.
Ünana és Fehérlófia: nagyon fiatal és középkorú.
Kapcsolatai:
Kína, szabadkőművesség.
Őselemei:
Víz, Nap, Tűz, Föld, Hold.
Bolygóistenei:
Nap, Hold, Szél.
Holdnővér-irányzat:
Yotengrit éganya: kortalan.
Ukkó és Gönüz: Yotengrit személyei, kortalanok.
Víz és Tűz: öregek/kortalanok.
Hold és Szél: fiatalok.
Csillagok és Nap: nagyon fiatalok.
Fehérlófia: középkorú.
Kapcsolatai:
Környező népek, ferencesek.
Őselemei:
Föld, Ég, Tűz, Víz.
Bolygóistenei:
Nap, Hold, Csillagok, Szél.
Ukkon-irányzat:
Yotengrit tengeranya és éganya: kortalan.
Ukkó és Gönüz: Yotengrit személyei, fiatalok.
Ukkon: Ukkó testesülése, nagyon fiatal.
Tüne és Tunár: nagyon fiatalok.
Hold és Nap? Nagyon fiatalok.
Ünana és Fehérlófia: nagyon fiatal és középkorú.
Kapcsolatai:
Kína, Nyugat-Európa.
Őselemei:
Föld, Ég, Tűz, Víz.
Bolygóistenei:
Nap, Hold, Vénusz.

4. táblázat: a három magyar szín értelmezése, valamint őshitünk irányzatainak közös életfelfogása.

SZĺN:
Jelentés.
Jelszó.
Szabály.
Testrész.
Boldogító.
PIROS:
Ég.
Szabadság.
Szabad, ami nem árt másnak.
Szabadlélek.
Értelem boldogulása.
FEHÉR:
Életfa.
Egyenlőség.
Tilos ártani.
Lélegzet.
Szeretet érzése.
ZÖLD:
Föld.
Testvériség.
Kell segíteni.
Hús.
Természetes étel.

Tizedik fejezet

Nostradamus: II./99. vers:

Élethalálharcban változik az uralom Magyarországon,
a törvény keservesebbé válik mint a szolgaság:
Üvöltve és jajongva kiált hatalmas városuk,
Castor és Pollux ellenségek a harcmezőn.

Kasztor és Pollux úgy szerették egymást, mint Hunor és Magyor, annak ellenére, hogy déli mesevilág szereplői. Kasztor és Pollux és pártoskodások jelképei.

Ha jól értelmezem Nostradamust és jól vetem össze másokkal, akkor az Al-Aidának pénzt kölcsön adó arab gazdagok nekünk a gazdaságunk helyrehozásáért adnak pénzt, de cserébe támadó háborúba kényszerítenek minket, aminek egyik mellékhatása lesz egy össznemzeti fegyveres veszekedés, aminek hatására és a külföldről részben visszavágásként, részben undok szomszédokként érkező veszély(?) hatására kibékülünk egymással. Aztán szomszédokkal is, mert ők unják az egész balhét. Aztán harc Yotengrit nevében a merész/gyáva de sosem bátor iszlám vallású fanatikusok ellen. Túlélés kulcsa veszekedés idején: úgy hívják, kapa, család élhet tőle. Tudjuk, hogy ó a földműveléshez. E munkára jó előre kell készülni, és előtte sem árt valamit spájzolni.

Nostradamus: X./96. verset értelmező versem:

Yotengrit nevének tengerhite eljön,
álnok Al-Kaidán bátor szívvel győzzön.
Fanatikus harcos így lesz tőlünk félő,
pártoskodó harcban sebesült két féltől.

(Alef és Alef által sebesült kettőtől. Tóra és Korán kezdőbetűje: Alef. Ne kedveljük egyik másik népet vesztünkre, csak egyszerűen kedvejük.)

Vége.