Tengerszél Terv

Hinduizmus

Nostradamus X./96. vers

Hinduimzusról szól vagy tengriánizmusról?

The Religion of the name of the seas will win out
Against the sect of the son of Adaluncatif:
The stubborn, lamented sect will be afraid
Of the two wounded by Aleph and Aleph.

A tenger nevének vallása fog győzni
Adalauncatif fia szektája ellen:
A makacs és siratott szekta félni fog
Alef s Alef által sebesült kettőtől.

Religion of the name of the seas shall come,
Against the Sect of Caitifs of the Moon,
The deplorably obstinate sect, shall be afraid,
Of the two wounded by A. and A.

Eljön a tengerek nevének vallása,
A Hold Caitifs-ának szektája ellen,
A szánalmasan makacs szekta félni fog,
Alef s Alef által sebesült kettőtől.

Hinduizmus vagy tengriánizmus? Remélem, ennek nem kell hittérítést jelentenie. Ami a jóslatból kiemelendő, hogy Nostradamus korában a szekta az egyház szakadárját jelentette. Az európai illuminátusok nem egy szekta, csupán egy vallási elszakadás, amely a kereszténységet majmolja is ugyan, nemcsak gúnyolja, de nem egyházi szakadás. Egyházként e szempontból önálló, gyökerei inkább régi titkos társaságok lehetnek. Tehát Adaluncatif fiának vagy a Hold Caitifs-ának szektája egy kiszakadás a muszlim egyházból vagy egyházakból, radikális politikai imperalizmus vallási köntösben, mely még a hagyományos muszlimokra is veszélyt jelent. Nem az fehér/kínai kapitalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt a világra, hanem az izmaeliták és arab hadurak kapitalizmusa.

Kiegészítés: Az Alef és Alef által sebesült kettő az arabpártiak és zsidópártiak polgárháborújából észheztért magyarság, akitől fura, hogy fél a szekta, hisz ez a vallás csak nemzetközi szinten védheti meg az embereket az iszlám veszélytől, a magyar népnek nem lenne kapacitása erre egy polgárháború után. A polgárháborúról l. a nyirkai jóslatot.

A Hinduizmus

A karma tana azt sugallja, hogy ne sajnáld a szegényt, bűnös volt előző életében. Magyar mitológia: büntetés túlvilágon örökre vagy következő életig. A Védák perzsa eredetű könyvek. A kasztrendszer is árja. A kasztrendszer a hinduizmus lényege. Brahman nem óceán. A hinduizmus formái a visnuizmus, sívaizmus, saktizmus, nem a tengerről elnevezve. A hinduizmus az Indus nem perzsa oldalán élők nevéről kapta nevét. Szanszkritül szindhu óceán, folyó, főleg az Indus folyó. Tenger és folyó gyakran felcseréltetik a kultúrákban. De ez külső tudősi név, nem pedig a büün vallás saját belső eredetű modern megnevezése. (L. Tengriánizmus lap.)

Karma: A nem-tengriánus pre-magyar undok guruk által tanított által taníttatott undok guruk szeretik a karma tanát, és a külső meg belső földről származó indiai politikusok is.

Lássunk hozzá a fejtegetésekhez.

Nostradamus nem járt Indiában, ezért a hindukról szólóként értelmezett jóslataitól egyesek nagyon lelkesek.

X./75.

Long awaited he will never return
In Europe, he will appear in Asia:
One of the league issued from the great Hermes,
And he will grow over all the Kings of the East.

Hosszú ideig várják, nem tér vissza
Európába, feltűnik Ázsiában:
A nagy Hermésztől való ligák egyike,
és túlnövi Kelet királyait

Biztosan hinduizmus? Miért kéne visszatérnie Európába egy újonnan bejött ázsiai vallásnak?

X./96.

L. fent. Ez a tenger nevének vallása kifejezést említő vers.

I./50.

From the three water signs will be born a man
who will celebrate Thursday as his holiday.
His renown, praise, rule and power will grow
on land and sea, bringing trouble to the East.

A három vízjelből születik egy ember,
akinek szerda a szent napja.
Hírneve, imája, szabálya és ereje nőni fog
földöb és tengeren, bajt hozva Keletre.

Ez nem hangzik jó dolognak. Bajt egy földrajzi egységre? Pusztán ennyit mondani azt jelentheti, hogy nem jó ez.

III./95.

The law of More will be seen to decline:
After another much more seductive:
Dnieper first will come to give way:
Through gifts and tongue another more attractive.

Moor/More törvénye hanyatlani látszik:
Minden más csábítóbb:
Dnyeper jön adni először utat:
Ajándékokon és nyelven keresztül minden más vonzóbb/előnyösebb.

Hódításról van szó? Moor Marokkóra vagy Cejlonra vonatkozhat.

V./26.

The slavish people through luck in war
Will become elevated to a very high degree:
They will change their Prince, one born a provincial,
An army raised in the mountains to pass over the sea.

A szláv nép a háborús szerencsén keresztül
magas fokra emelkedik:
herceget váltanak, aki provincialisként született,
egy sereg, amely hegyekebe száll mellőzni a tengert.

A tenger mellőzése a tenger neve vallásának keresése?

III./77.

The third climate included under Aries
The year 1727 in October,
The King of Persia captured by those of Egypt:
Conflict, death, loss: to the cross great shame.

A harmadik klíma, beleértve Aries alatt
1727 októberében,
Perzsia királya elfogatik Egyiptomiak által:
konlfiktus, halál, veszteség: a kereszt nagy meggyalázására.

Hinduizmus itt inics, de van iszlám.

III./59

Barbarian empire usurped by the third,
The greater part of his blood he will put to death:
Through senile death the fourth struck by him,
For fear that the blood through the blood be not dead.

Barbár birodalom a harmadik által bitorolva,
vérének nagyobbik része halálba rak.
Öregkori halálon keresztül a negyedik ütés őáltala,
tiszteletért a vér, a meg nem halt véren át.

Atombomba van-e versben? Ténylég? És jó lenne az? Egy bomba többet csinál.

al-Kaida

A CIA az egyik főnöke az al-Kaidának? A lényeg: Al-Kaida jön-e Magyarországra? A tengrihit harcol majd ellene a polgárháború után, amely a polgárháború után lenne? Az Alef az első betű a Tórában és a Koránban. Az al-Kaida fekete zászlaján a betűk alatt telihold látható?

Linkek (angolul):